Kursasávaldagat ? / Kursønsker ?

Kursa 002

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat áigu geahččalit doallat kurssaid ja ožžodit earáid maid doallat áigeguovdilis kurssaid sámi oahpaheddjiide.

Makkár kurssaid don sávášit ?

Sáddes evttohusaid midjiide.
Eai kurssat soaitte gal ovttatmano bidjot johtui, muhto guhkitáigge plánaide bidjat sávaldagaid mat leat sámi oahpaheddjiin.

Ávžžut áinnas earáid geat eai leat miellahttun maiddái šaddat miellahttun ja saddet kursasávaldagaid fierpmádahkii.

Saddes evttohusaid: lohkanguovddas@samiskhs.no

Jon Todal

NetSam- nettverk for samiskopplærig vil med tiden holde kurs og oppfordre andre også til å holde kurs for samiske lærere.

Hvilke kurs ønsker du ? 

Send kursforslag til oss. Det er ikke sikkert at kursene blir arrangert med det samme, men vi setter en liste på samiske lærernes porioriteringer på vårt langsiktige plan.

Oppford gjerne andre som ikke er medlemmer til å bli medlem og sende kursønsker til oss.

Send forslag til: lohkanguovddas@samiskhs.no

Ođđa namma sámis: NetSam

NetSam lea áibbas ođđa namma maid erenoamážit sámi oahpaheaddjit berrejit dovdagoahtit. Dat lea Sámi oahpahusa fierpmádaga ođđa namma, mii maiddái adno dán min neahttasiiddus. 

Sámi oahpahusa fierpmádahkii leat jagis gártan 80 miellahtu. Fierpmádat álggahii diibmá nammagilvvu masa bohte 23 nammaevttohusa. Daid gaskkas leat válljen NetSam nama. Dán evttohusa lea Ande Trosten evttohan, ja nu son fiškala lohkanbreahta vuoitun.

– Lei váttis mearridit nama, go ledje máŋga beali maid galggai váldit vuhtii nama válljedettiin. Váldo gaibadus lei ahte namma galgá doaibmat buot golmma sámegillii mat mis leat fierpmádagas ja ahte lea álkes namma.
NetSam namma heive min mielas bures go galgá adnot buot sámi guovlluin. Namma lea oanehaš, ja go vel čuovvu nama čilgehus buot golmma sámegielaide, de doaibmá dát namma bures, lohká fierpmádaga jođiheaddji Inger Anne Gaup.
Ođđa namma lea juo anus fierpmádaga ođđa neahttasiiddus: www.netsam.org. Dat siidu galgá doaibmat gulahallan gaskaoapmin fierpmádaga miellahtuide ja siiddus juohkit maiddái dieđuid oahpahussii guoskevaš áššiin. Sámi oahpaheaddjifierpmádat lea riikkaviidosaš fierpmádat mii galgá boahtit ávkin oahpaheddjiide geat oahpahit sámegillii.

-Dát fierpmádat lea álggahuvvon ovdánahttit sámi oahpahusa. Ja go nu oallugat leat searvan fierpmádahkii jagis, de orru dat čájeheame ahte oahpaheaddjit leat ohcalan dákkár gulahallan arena. Dál sávvat mii ahte ođđa nama ja ruovttusiiddu bokte olahit vel eanet sámi oahpaheddjiid ja ahte nagodit bargagoahtit ovttas ovddidan dihte sámegiela oahpahusa ja oahpaheddjiid bargodili, lohká jođiheaddji Inger Anne Gaup ja bovde áinnas ain searvat fierpmádahkii.

Gulahallanolmmoš: Jođiheaddji Inger Anne Gaup, tel: 950 72 732   e-post: iagaup@online.no

Nytt navn i Sápmi: NetSam

NetSam er navn som spesielt samiske lærere bør bli kjent med. Det er det nye navnet til nettverk for samiskopplæring. Dette navnet brukes også her i nettsiden www.netsam.org som er nettside hvor informasjon om nettverket blir lagt ut. 

NetSam nettverket har i løpet av det første året fått med litt over 80 medlemmer. I fjor satt nettverket i gang en navnekonkurranse hvor det kom 23 navneforslag. Blant forslagene har vi valgt NetSam navnet. Den er foreslått av Ande Trosten, som også stikker av med premier som er et nettbrett.

– Det var vanskelig å velge navn når det er flere forhold som vi må ta hensyn til. Ett av hovedkriteriene var at navnet fungerer på alle tre samiske språkene vi har i nettverket og at det er et navn som klinger bra og er lett å huske.
NetSam navnet syns vi passer veldig bra når det skal brukes i alle språkområder. Navnet er kort og når forklaringen på alle tre språk følger med navnet så fungerer navnet bra sier leder for nettverket Inger Anne Gaup.
Det nye navnet er allerede i bruk i den nye nettsiden til nettverket: www.netsam.org. Nettsiden skal fungere som kommunikasjonskanal for nettverkets medlemmer, og vi vil også bruke siden aktivt til å dele informasjon om saker som angår samisk opplæring. NetSam er et landsdekkende nettverk som skal komme samiske lærere til gode. Vårt hovedformål er å gjøre hverdagen for samiske lærernes litt enklere.

-Dette nettverket er opprettet for å utvikle samiskopplæring. Når så mange har meldt seg inn i nettverket viser det kanskje at samiske lærere har savnet et slikt kommunikasjonsarena. Nå ønsker vi at med det nye navnet og nettsida når enda flere samiske lærere og klarer å jobbe enda mer med å utvikle og fremme samiskopplæring og samisk lærernes arbeidsforhold, sier leder Inger Anne Gaup som inviterer flere til å delta i dette viktige arbeidet.

Kontaktperson: Leder Inger Anne Gaup, tel: 950 72 732   e-post: iagaup@online.no

NetSam


Ná čállo namma davvi-, julev- ja lullisámegillii, ja maid dárogillii./ Slik blir navnet brukt på nord-,lule- og sørsamisk, samt norsk.

NetSam
– Sámi oahpahusa fierpmádat

NetSam
– Sámegielåhpadusá værmádahka

NetSam
– Viermievierhkie saemienlïerehtæmman

NetSam
– Nettverk for samiskopplæring