Fagdager og årsmøte 2017 Fágabeaivvit ja jahkečoahkkin 2017

NetSam årsmøte 2017 – NetSam jahkečoahkkin 2017

Sámi oahpahusfierpmádaga – NetSam čállingoddi, Sámi lohkanguovddáš, sádde dákko bokte ođastuvvon áššelistu Sámi oahpahusfierpmádaga jahkečoahkkimii golggotmánu 23. beaivvi 2017, Tromssas. Mielddusin leat maiddái áššedokumeanttat.

Sekretariatet for nettverk for samisk opplæring – NetSam, Senter for samisk i opplæringa, sender her oppdatert saksliste til NetSams årsmøte 23. oktober 2017 i Tromsø. Sakspapirer er vedlagt.

Áššit jahkečoahkkimii 23.10.2017 dii 15:30/ Saker til årsmøtet 23.10.2017 dii 15:30

 Rahpan/ Åpning

  1. Čoahkkima dohkkeheapmi ja konstitueren/ Godkjenning og konstituering av møtet
  2. Áššelistu dohkkeheapmi/ Godkjenning av saksliste
  3. Jahkeraporta, rehketdoaluin/ Årsrapport, regnskap 2016 Jahkeplána bušeahtain/årsplan m budsjett 2017
  4. Doaibmaplána/ Handlingsplan 2018-2021
  5. Endring av § 6 i NetSams vedtekter: om varamedlemmer
  6. Válga/Valg

Thon Polar Hotel Tromssas lea čoahkkinbáiki.

Møtet er på Thon Polar Hotel Tromsø.

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

Sámi oahpahusfierpmadaga čállingottis / Sekretariatet for Nettverk for samiskopplæring

Inger Anne Gaup                                           Elle Merete Utsi

NetSam jođiheaddji                                        Čálli/ Sekretær

Fágabeaivvit sámegieloahpahussii golggotmánu 23.-24. b. 2017

Mo seailluhit váimmu giela? sámegiella vuosttašgiellan oahpahusas

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Romsii golggotmánu 23.-24. beivviid 2017. Fáddán lea sámegiella vuosttašgiellan ja čoagganeamis vuoruhit bargat praktihkalaš hárjehusaiguin mat sáhttet ávkkálaččat vuosttaš giela oahpahusas. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii.

 

Prográmma

23.10.2017

10.00           Buresboahtin NetSam jođiheaddji bokte

10:15-12:00  Mii lea Oahpahusdirektoráhta? Mette Thoresen, Norgga Oahpahusdirektoráhtas.

12:00 -13:00 Beaiveborran

13:00-14:00  Oahpásnuva sámegielat teknologiijain maid sáhtát atnit oahpahusas Børre Gaup bokte, Divvun, UiT Norges arktalaš universitehta

(Børre Gaup searvá guktuid beivviid. Son oahpásnuhttá oahpaheddjiid digitála reaidduid geavahusas).

14.15.-15.15 Sámeluohkká dáža skuvllas – hástalusat ja vejolašvuođat Ina Beate Pentha ja Marit Berit Eira, Báhpajávrri skuvla, Tromssa suohkan.

15:30-16:30  NetSam jahkečoahkkin ja válggat

19:30           Oktasaš gaskabeaivi

 

24.05.2017

09.00-11.00  Sámegiella skuvlaárgabeaivvis. Ellen Margrethe Siri Skum (logaldallan, joavkobarggut ja vásáhus lonohallan). Davvisámegillii.

09.00-11.00  Julev- ja lullisámegielat digitála čovdosat. Eanet diehtu boahtá.

11:00-12:00  Ovttas.no – diehtojuohkin ja workshop digitála oahpponeavvuid buvttadeamis -Lasse Wigelius, Sara Elle Heahttá, Johan Thomas Heahttá

12.00-13.00  Beaiveborran

13:00-15:00  Ovttas.no workshop joatká

15:00           Loahpaheapmi

 Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrungoluid. Kursa lea nuvttá. Oasseváldit fertejit váldit mielde dihtora. Oktavuohta epoasta: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella, ja davvisámegiella nuppi bálddalas logaldallamis disdatiđit. Čoagganeapmi lágiduvvo Thon Polar Hotel, Romssas.

 

 

Fagdager for samisk opplæringa 23.-24. oktober 2017

Hvordan ivareta hjertets språk? undervisning av samisk som 1. språk i praksis

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 23.-24. oktober 2017, med samisk som 1. språk som tema. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser for undervisning av elever som har samisk som første språk. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn.

Program

23.10.2017

10.00           Velkommen ved leder i NetSam Inger Anne Gaup

10.15                    Hva er Utdanningsdirektoratet? – Utdanningsdirektoratet i Norge for den samiske skolen v/Mette Thoresen

12:00 -13:00 Lunsj

13:00 -14:00 Bli kjent med samisk teknologi som kan brukes i undervisninga- v/Børre Gaup, Divvun -UiT Norges arktiske universitet

(Børre Gaup kommer til å delta begge dager. Han hjelper lærere med å bli kjent og ta i bruk digitale verktøy.)

14.15.-15.15 Samisk klasse i norsk skole – utfordninger og muligheter v/ Ina Beate Pentha og Marit Berit Eira, Prestvannet skole, Tromsø kommune

15:30-16:30  NetSam årsmøte og valg

19:30           Felles middag

 

24.10.2017

09.00-11.00  Samisk i skolehverdagen – Kautokeino ungdomsskole v/ Ellen Margrethe Siri Skum (forelesning, gruppearbeid og deling av erfaringer). Språk: Nordsamisk.

09.00-11.00  Digitale løsninger for lulesamisk og sørsamisk. Språk: Norsk.

11:00-12:00  Ovttas.no Informasjon og workshop med produksjonsverktøy for digitale læremidler – Ovttas.no

v/Lasse Wigelius, Sara Ellen J. Eira Heahttá, Johan Thomas H. Hætta

12.00-13.00  Lunsj

13:00-15:00  Workshop med Ovttas fortsetter

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Deltakere må ha med egen pc på samlingen. For mer informasjon kontakt oss via e-post lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon Polar Tromsø.

 

Nå på høring: Kjerneelementer i fag

Les mer her:

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene

1. Innledning

I arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fagene ønsker vi å involvere alle dere som er interessert i skolens innhold. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for arbeidet med å fornye læreplanene. Nå gjøres det mange viktige prioriteringer. Vi ønsker derfor å høre hva du/dere mener at er det viktigste i skolefagene.

2. Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementene i et fag sier noe om det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det er disse elementene elevene skal jobbe mest med. Det betyr at kjerneelementene skal danne grunnlaget for innholdet i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Alle fag har metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer som er sentrale, men fordi fagene er ulike, er det viktig at de kommer til uttrykk på fagenes premisser og med forskjellig vekting av de ulike elementene der fagenes egenart krever det.

3. Vi ønsker innspill

Vi ønsker innspill på de første skissene fra kjerneelementgruppene til hva kjerneelementer kan være, og de første spørsmålene her handler om disse skissene og hva du mener om de.

I oktober skal vi jobbe videre med kjerneelementenes relasjon til blant annet ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og til andre fag, og de siste spørsmålene handler om dette. Har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i hva du tenker.

Vi ønsker flest mulig innspill, men det er også anledning til å svare på deler av spørsmålene.

Du kan gi innspill på ett eller flere fag. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på Lagre og send inn.

Dette er det aller første utkastet til hva disse kjerneelementer kan være. Vi ønsker å involvere bredt tidlig i prosessen for å sikre at vi får inn alle innspill tidlig. For deg/dere betyr det at dere får lese utkast som ikke er ferdig bearbeidet. Nå trenger vi deres innspill for å gi oss en retning i det videre arbeidet. Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Bli med på å gjøre innholdet i skolen enda bedre!

Kilde: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213