Fágačoagganeapmi/Fagsamling

NetSam – Sámi oahpahus fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Osloi skábmamánu 10.-11.b. 2022. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiide, muhto sisdoallu guovdilastá oahpahusa sámegielas 1. ja 2. giellan.  Fágačoagganeapmi lea Oslo sámi viesus, Dronningensgate 8 b. Fágačoagganeamis ii leat divat. Netsam ii govčča oasseváldiid mátkki ja orruma. Netsam fágačoagganeapmi streamejuvvo, go dieđihit čuovvut fágačoagganeami dieđihanliŋkkain, de sáddet mii dutnje fágačoagganeami zooma liŋkka.

Netsam – Nettverk for samisk opplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Oslo 10.-11. november 2022. Fagsamlinga er for lærere i alle trinn, men det er fokus på samisk språkopplæring, samisk 1 og 2. Fagsamling er på Samisk hus Oslo, Dronningensgate 8 b. Netsam dekker ikke deltakernes reise og overnatting. Fagsamlingen blir streamet, ved å melde deg på via påmeldingslinken, vil du få tilsendt link til streamingen.

NetSam stivrajođiheaddji bivdá buohkaid coggat gávtti fágačoagganeami vuosttaš beaivvi go galgat deaivvadit máhttodep. stáhtačálliin ja go galgat fitnat Stuoradikkis vai čalmmustahttit iežamet.

Ta gjerne kofte på dag 1, da vi får besøk av Kunnskapsdep. ved statssekretær og skal på besøk til Stortinget.

Dieđiheapmi/ påmelding:
https://forms.office.com/r/Zrv4S19Pv2

Prográmma/ program:

10.11.2022

08:45-09.00      Bures boahtin Velkommen

09:00–09:20      Dearvuođat stáhtačálli/Hilsen statssekretær Halvard Hølleland, Máhttodepartemeanta/Kunnskapsdepartementet   

10:00-11:30        Mii fitnat geahččame Stuoradikki/ Omvisning på Stortinget

11:30-12:30        Beaiveborran/Lunsj                    

12:30-15:30       

 • OAHPPOGIRJJIID DIDAKTIHKKA: Oahpponeavvuid čállin, ráhkadeapmi ja árvvoštallan/ LÆREBØKENES DIDAKTIKK: Skriving, utvikling og vurdering av læremidler   
 • GIELLAOAHPAHANMODEALLAT ja NANU OAHPAHANMODEALLAT/ SPRÅKOPPLÆRINGSMODELLER og STERKE OPPLÆRINGSMODELLER

Kamil Øzerk, Professor II, Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences.

19:00                  Gaskabeaivvit/ Middag (EIK Annen Etage, Stortingsgata 24-26)

20:30 Oanehis konsearta ja speedfriending/ Mini konsert og speedfriending Sámi viesus

11.11.2022:

08:30-09.30        Eksámen sámegiella 1. ja 2. 10. luohkká ja joatkkask. 10 / Eksamen samisk 1. og 2. språk, 10. klasse og vgs. Linn Victoria Mørck Jensen, Kim Buxton og Tone Vindegg, Avdeling for læreplan videregående opplæring, Utdanningsdirektoratet.

09:30-09:45        Boddu/ Pause  

09:45-10:15        Mo ovddidit sámegiela skuvllas stuora gávpogis?

Hvordan jobbe med samiskopplæring i en byskole?

Mare Helander, Oahpaheaddji ja kulturfievrrideaddji/ lærer og kulturformidler, Ruth Mari H. Brini, oahpaheaddji/ lærer, Nedre Bekkelaget skole, Oslo samiske skole

10:15-10.30        Boddu/Pause

10:30-11:30        Sámi perspektiivvat oahpahusas/ Samiske perspektiver i opplæringa. Ylva Jannok Nutti, Prorektor, PhD, Vuosttašamanueansa / Associate Professor, Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences

11:30-12:30        Beaiveborran/ Lunsj

12:30-15:00        Mii fitnat geahččame/ Omvisning på:

 • 13:00–14:00        Nasjonal museet, gruppe 1, m/omvisning (25 pers), gruppe 2 u/omvisning
 • 14:30–15:30        Nasjonal biblioteket:
  • 14:30 Oppstart m/ kaffe og velkommen.
  • 14:35: Orientering om samisk materiale i Nasjonalbiblioteket.
  • 15:00:  Informasjon og demonstrasjon av søk, og orientering om hvordan man får tilgang til materiale, digitalt OG analogt.
  • 15:30-16:10 Samisk originalmateriale fra arkivet, og avslutning og oppsummering i møterommet.

Fágaseminára / Fagseminar

Netsam ja Sámi lohkanguovddáš lágidit hybrida fágaseminára sámi oahpahussii miessemánu 18.-19. beivviid Guovdageainnus ja neahta bokte.
Dieđiheapmi:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Netsam og Nasjonalt senter for samisk i opplæringa inviterer til et hybrid fagseminar for samisk opplæring 18.-19. mai i Kautokeino eller via streaming.
Påmelding:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…

Prográmma/ program:

18.05.2022
11.00 – 12.00      Registreren ja beaiveborran/Registrering og lunsj

12.00 – 12.10     Álggaheapmi/ Velkommen
12.10. – 13.15    Lohkan-, čállin- ja njálmmálaš gálggaid árvvoštallan

Vurdering av lesing-, skriving- og muntlige ferdigheter
Ságastallanskovvi/ Samtaleskjema

Karen Inga Eira, Sekšuvdnajođiheaddji, Sámi lohkanguovddáš, Nasjonalt Senter for samisk i opplæringa

13.15 – 13.30     Boddu/Pause
13.30 – 14.30     Lohkan buot fágan/ Lesing i alle fag

               Marit Breie Henriksen,

Sámi lohkanguovddáš/ Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

14.30 – 14.45     Boddu/Pause

14.45 – 15.45     Čájehit EPS siidduid ja Ovttas.no

Vi ser på EPS sider og Ovttas.no

15.45 – 17.00     Bargobihttá nuppobeaivái

Oppgave til neste dag

19.00                     Gaskabeaivvit/ Middag Thon hotell Kautokeino

19.05.2022
08.30 – 09.00     Bargobihtáid ovdanbuktin/ Fremvisning av oppgaver

09.00– 09.00      Dearvuođat stáhtačállis/ Hilsen fra Statssekretær Kristina Torbergsen,  Oahpahusdepartemeanta/ Kunnskapsdepartementet.

09.25 – 09.45     Fágaidrasttildeaddji fáttát sámegielas/ Tverrfaglige temaer i samisk.                     Joavkobargu/Gruppearbeid. Inger Anne Gaup, Netsam jođiheaddji/ leder Netsam.

09.45 – 10.00     Boddu/Pause

10.00-12.00        Joavkobarggut/gruppearbeid

11.30 – 12.15     Beaiveborran/ Lunsj

12.15 – 13.45     Joavkobargguid ovdanbuktin/ Fremvisning av gruppearbeid

13.45 – 14.00     Loahpahansánit/ Avslutning

Liŋka streamemii sáddejuvvo dieđihuvvon oasseváldiide.

Link til streaming av fagsamlinga sendes til påmeldte deltakere.

Den samiske skolen har et prekært behov for nye og oppdaterte læringsressurser

NetSam er et landsdekkende nettverk for samiske pedagoger og har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til gjeldende samiske læreplaner i Norge. Vi i NetSam vil herved illustrere hvilke arbeidsforhold vi jobber under, spesielt etter implementeringen av Fagfornyelsen 2020.

Fagfornyelsen 2020 er et helhetlig læreplanverk, der opplæringen må ses i sammenheng med og på tvers av fag. Dette læreplanverket har en helt ny tilnærming til opplæring, der fokuset er på blant annet overordnede tverrfaglige temaer og dybdelæring. Elever skal gjennom opplæringsløpet bli godt rustet til å møte morgendagens utfordringer. Samiske elever skal, på lik linje med norske elever, jobbe med store og viktige temaer som folkehelse og livsmestring, bærekraft, demokrati og medborgerskap.

Den nye Fagfornyelsen har gitt oss samiske lærere store krav og merarbeid. Det er svært få eller ingen læringsressurser som er produsert etter LK20. Dette innebærer at samiske lærere selv må utvikle læremateriell samtidig som vi underviser. I enkelte fag jobber vi fortsatt med lærebøker fra 1990 tallet. Mangel på læremateriell er et gjennomgående tema i det samiske skoleverket, og har vært det lenge. Samiske lærere har også lenge levd uten kompetanseheving og annen kursing, likevel forventes det at vi skal ivareta samiske elevers opplæring på en tilfredsstillende måte.

Det er Sametinget som har ansvar for utvikling av samiske læremidler på nord-, sør- og lulesamisk. Dagens ordning med læremiddelutvikling har ikke fungert. Vi i NetSam vil herved komme med et felles opprop til Sametinget; Samiske lærere og våre elever trenger et stort og felles løft! Vi har vært i dialog med Sametinget om denne saken siden oppstart av NetSam i 2013. Vi gjentar oss selv igjen; vi kan ikke lenger jobbe under disse forholdene. For det første, så må vi gå bort fra den gamle tenkemåten, det å produsere tykke lærebøker som det tar altfor lang tid å lage. Vi vil ha korte temahefter og digitale ressurser som det ikke tar lang tid å lage og er lette å oppdatere. Vi trenger læringsressurser der tverrfaglighet og dybdelæring danner grunnlag for læringsprosessen.

Endringer i samfunnet skjer kontinuerlig. Læremateriell må derfor utvikles fortløpende med en dynamisk fleksibilitet og læremiddelproduksjonen må effektiviseres i forhold til dagens standard.

Det er stor mangel på samiske lærere. For å beholde dagens lærere i jobb og ikke minst rekruttere nye, må vi kunne tilby tilfredsstillende arbeidsverktøy og hjelpemidler slik våre norske kollegaer har. Samiske barn har krav om et fullverdig opplæringstilbud. For å oppnå dette, mener vi at dagens ordning for læremiddelproduksjon må endres totalt.

Avslutningsvis vil jeg nevne spesialrådgiver Odd Gaare fra Troms og Finnmark fylkeskommune sitt innlegg på Samekonferansen i Tromsø den 2. februar 2022 om læremiddelsituasjonen for elever i videregående opplæring, der han stilte spørsmål om fylkeskommunen skal ta ansvar for utviklingen av læremidler i og på samisk. Dette er noe NetSam slutter seg til.

For styret i NetSam v/leder Inger Anne Gaup

Ođđa stivra netsam:s/ Nytt styre i netsam

Netsama jahkečoahkkin skábmamánu 11.beaivvi lea válljen ođđa stivrra áigodahkii 2021-2023. Inger Anne Gaup válljejuvvui jođiheaddjin ja ođđa stivralahttu Lena Haddal Farvelund válljejuvvui nubbin jođiheaddjin.

Eará stivrralahttun válljejuvvojedje Mikkel-Per Sara, Ivan Andre Johnsen ja Inger Marlene Logje. Dain lea Logje ođđa stivralahttu.

Várreláhttun leat davvisámegiela guovllus: Karen Slettbakk ja Helena N. Orti. Julevsámegiela guovllus Øivind Knutsen, Marita Mikkelsen. Lullisámegiela guovllus Tone Marie Larsen ja nuppi várrelahtu guovllus galgá stivra nammadit.

Nytt styre i Netsam

Netsams årsmøte (11.11.2021) har valgt nytt styre for perioden 2021-2023. Inger Anne Gaup er valgt som ny styreleder, Lena Farvelund Haddal er valgt som nestleder. Hun er ny i styret. Øvrige styremedlemmer er Mikkel-Per Sara, Ivan Andre Johnsen og Inger Marlene Logje. Sistnevnte er også ny i styret.

Varamedlemmer fra nordsamisk område: Karen Slettbakk og Helena N. Orti. Varamedlemmer fra Lulesamisk område: Øivind Knutsen, Marita Mikkelsen. Varamedlemmer fra sørsamisk område: Tone Marie Larsen, andre vara for sørsamisk område velges av det nye styret.

Netsams fagsamling 11.-12. november 2021

Streaming/ Rávdnjen:

11.11.2021:     https://samas.zoom.us/j/66632596411     

Påmelding:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Xc07BQ0Bq0i4r1-J0APJjBfvzh5KJ7NOlUzVmI2otWlUMzA2OVBPMDVRMFhFUk4xWVQ4NUxTOTJFNi4u

Program/ prográmma:

11.11.2021

09:00-09:15    Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Mikkel-Per Sara, NetSam jođiheaddji

09:15:10:00   Sterke språkmodeller i praksis. Ved Ingrid Kintel, lulesamisk lærere.           

10:00-10:15   Pause/ Boddu

10:15-10:45   New Amigos, ved Lakki Patey. Erfaringer fra Oslo skolen med Nina Krokmo, samisk lærer.

10:45-11:00   Pause/ Boddu              

11:00-11:45  Sørsamisk i NDLA, Åarjelsaemien gïele NDLA’sne, Liv Karin Joma

11:45-12:30   Lunsj/ Beaiveborran  

12:30-14:45   Samiske verdier i samiskfaget, overordnede tverrfaglig temaer. Ved Harald Gaski, Professor, Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole.

14:45-15:00 Pause/Boddu

15:00-16.00       Netsam årsmøte/ jahkečoahkkin 2021                          

19.00                  Middag/ Eahkesborran  

12.11.2021

08:30- 09:15  Learn Lab informerer om deres løsninger for samisk.

09:15-09:30   Pause/ Boddu

09:30-10:00   Hvordan kan statsforvalteren støtte oss i samiskopplæringa? Ved Marit Helene Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Digitalt.

10:00-10:45  Nye eksamensordninger i grunnopplæring, samisk 2 språk. Ođđa eksámenvuohki vuođđooahpahusas, sámegiella 2. Jan Arne Varsi, Oahpahusdirektoráhta/Utdanningsdirektoratet.

10:45-11.00 Boddu

11:00-11:45 Barns rett til beskyttelse og informasjon på eget språk:

 • “Mu rumaš lea mu iežan” / “Manne mov kråahpem eekem” / “Muj rumáj la muv ietjam”
 • “Ollesolbmot eai galgga goassege časkit” / “geerve almetjh eah edtjh gåessie leerkedh” / “ållessjattuga e goassak galgga tsábbmet”

Tone Rasmussen ja Risten Birje Steinfjell, Redd Barna.

11.45-12.45   Lunsj/ Beaiveborran

12:45-13:30  Didaktisk arbeid med nyere samisk lyrikk i skolens norskfag: Hvordan ivareta både lyrikkens kulturelle kontekst og dens store kunstneriske og estetiske verdi? Ved Ruth Seierstad Stokke,  førstelektor, OsloMet.

13:30-13:45 Boddu

13:45 –14:45 Sametinget informerer om søkerbaserte prosjekter. Ved Sametingets opplæringsavdeling.

14:45 -15:00 Loahpaheapmi/ Avslutning

 

Netsams fagsamling -webinar

Netsams webinar 16. -17. mars 2021

Delta via linkene:

Tirsdag 16. mars
https://samas.zoom.us/j/64034253631

Onsdag 17.mars
https://samas.zoom.us/j/68027889592

Tirsdag 16. mars

09:00-09.30        Lærebokanalyse i faget samisk som førstespråk.

Erika Katjaana Sarivaara, Dosent i språk- og kulturpedagogikk, University of Lapland. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

09:40-10:40       Memo: Husk bedre!

Få tips og nyttige øvelser til å huske bedre. Både for din egen del, men spesielt for undervisningen og elevene sin del. Oddbjørn By er tidligere verdensrekordholder i hukommelse. Han vil snakke om husketeknikker til språklæring, samt husketeknikker til å huske presentasjoner, navn, andre skolefag og mye mer. Gled deg et artig kursforedrag, som gir nytte resten av livet. Foreleser på norsk.

Pause

12:00-12.30        Helhetlig tenkning mot samisk faget utenfor samiske områder.

Lena Farvelund Haddal, faglærer Samisk videregåendeskole, Karasjok. Foreleser på norsk.

12.40-13.10        Arbeidet med læringsmiljø i samiske skoler.

Heidi G. Einarsen, læremiddelredaktør og forfatter. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

Onsdag 17. mars

09:00-09:30       Ny opplæringslov og samiske elever

Fagfornyelsen 2020, nye og digitaliserte læremidler for de nye læreplanene

Fagfornyelsen 2020, oppfølging i forhold til samiske skoler og samisk undervisning

Lisbeth Eira, direktør ved Sametingets opplæringsavdeling Foreleser på nordsamisk,         tolkes til norsk.

09:40 -10.35       La oss snakke samisk i andrepråkets undervisning!

Ellen Ravna, lektor, Sameskolen i Tana. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

10 min Pause

10:45-11.15       Samisk ledelse på samiske skoler.

Ellen Inga O. Hætta, rektor v. Samisk videregåendeskole og reindriftsskole. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

Pause

12:00-12.30        Samisk i norsk: Samisk litteratur og tverrfaglige tema i skolens norskfag.

Silje Solheim Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Norges arktiske universitet. Foreleser på norsk.

12:40-13:10       Opplæring med sterke språkmodeller, hvorfor og hvordan?

Inga Mikkelsen. Foreleser på lulesamisk, tolkes til norsk

Netsam webinára njukčamánu 16. -17. b. 2021

Disdaga njukčamánu 16. beaivvi

09:00-09.30        Oahppogirjeanalysa sámegiella vuosttašgiellan fágas.

Erika Katjaana Sarivaara, Giella- ja kulturpedagogihka doseantta, Lappi niversiteahta.

Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

09:40-10:40       

MEMO muitte buorebut!

Cavgileamit ja hárjehusat buoret muitimii, sihke alccat ja erenoamážit oahpahussii ja ohppiid várás. Logaldalli lea Oddbjørn By, ovddeš máilmmibuoremus muitimis. Son hupmá muitinteknihkaid birra giellaoahpahusas, ovdanbuktimiin, namaid muitimis ja eará skuvlafágain jna. Illudehpet somás logaldallamii, mas sáhttá ávki eallenahkái.  Logaldallá dárogillii.

Boddu

12:00-12.30        Ollislaš jurddašeapmi sámegiel fága ektui olggobeale sámi guovlluid.

Lena Farvelund Haddal, fágaoahpaheaddji, Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas. Logaldallá dárogillii.

12.40-13.10        Oahppobirasbargu sámi skuvllas.

Heidi G. Einarsen Oahpponeavvodoaimmaheaddji ja čálli. Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

Gaskavahkku njukčamánu 17. beaivvi

09:00-09:30        Ođđa oahpahusláhka ja sámi oahppit.

Fágaođastusa 2020 ođđa ja digitaliserejuvvon oahppomateriálat ođđa oahppoplánaide.

Fágaođastusa 2020 sámi skuvllaide čuovvoleapmi ja skuvlejupmi.

Lisbeth Eira, Sámedikki oahpahusossodaga direktevra. Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

09:40 -10.35       De sámásteatnot nuppigiela oahpahusas!  

Ellen Ravna, lektor, Deanu sámeskuvllas. Logaldallá davvisámegiella, dulkojuvvo dárogillii.

10 min boddu

10:45-11.15        Sámi stivrejupmi sámi skuvllain.

Ellen Inga O. Hætta, rektor  Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvllas. Logaldallá davvisámegillii, dulkojuvvo dárogillii.

Boddu

12:00-12.30        Sámegiella dárogielas: Sámi girjjálašvuohta ja fágaidrasttildeaddji fáttát skuvlla dárogielfágas.

Silje Solheim Karlsen, professor davviriikalaš girjjálašvuođadiehtagis, Norgga Árktalaš universitehta.

12:40-13:10        Åhpadibme nanos giellamodellaj baktu – manen ja gåktu?

Inga Mikkelsen. Logaldallá julevsámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

NetSam fágačoagganeami prográmma/Program for NetSam fagsamling

Sámegieloahpahusa fágačoagganeapmi golggotmánu 20.-21.b. 2020

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Áltái golggotmánu 20.-21.b. 2020. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiide, muhto sisdoallu guovdilastá oahpahusa sámegielas 1. ja 2. giellan. Váldofáddá: Sajustit fágaođastusa báikkálaš plánaide sámegielfágas buot cehkiin.   

Prográmma

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Maid áigu NetSam bargat?

Sissel Gaup, NetSam jođiheaddji

09:00-09:15    Dearvvuođat Mikkel Eskil Mikkelsenis, Sámediggeráđi ráđđelahtus

09:15-09:45    Fágaođastusain luohkkálatnjii – sámegiella vuosttašgiellan oahppoplánas

Karen Inga Eira, Sámi lohkanguovddáš

09:45-10:00    Boddu

10:00-10:30     Ovddit logaldallan joatká.

10:30-10:45    Boddu

10:45-11:30    Iluin sámástit – sámegiella nubbingiellan oahppoplánas

Inger Anne Gaup, NetSam stivralahttu

11:30-12:30     Beaiveborran  

12:30-16:00     Movt ráhkadit podcasta – vuogit ja sisdoallu

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Eahkesborran Scandic hoteallas Álttás

19:00                 Searvat Sámi giellavahkku lágideapmái

21.10.2020

08:30- 09:15   Movt SEAD sáhttá veahkkin skuvlii

SEAD – Sámi erenoamáš pedagogalaš doarjalus

Ellen-Marit Oskal Gaup ja Sara Inger Lisbeth Mina Eira

09:15-09:30    Boddu

09:30-10:30    Sámegieloahpahus gáiddusoahpahussan. Didaktihkka ja dárbu heiveheapmái

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Boddu

10:45-11:30    Movt sáhttet ođđa oahppoplánat ja oahppoplánačájeheapmi leat ávkin fágaid ođasmahttimis?  

Neahttalogaldallan

                            Mette Thoresen, seniorráđđeaddi Oahpahusdirektoráhta mánáidgárddi rámmaplána ja vuođđoskuvlla oahppoplána ossodagas

11.30-12.30     Beaiveborran

Hástalus fágačoagganeami oasseváldiide: Digaštallet váikkuhusaid iežadet ja earáid fágaide. Čohkkejehket jearaldagaid.

12:30-13:15     Ovddit logaldallan joatká.

13:15 –13:30   Boddu

13:30-15:00     Lávdedigaštallan sámi skuvlla ja ođđa fágaplánaid birra

Digaštallama jođiha Inger Anne Gaup, NetSama stivralahttu

Skuvllat/oasseváldit gokčet ieža mátki ja orruma. Kurssas ii leat oasseváldedivat. Beaiveborran ja eahkesborran 20.10 ja beaiveborran 21.10 čuovvu. Dieđiheapmi ovdal 10.10.2020. Dieđit deike: lohkanguovddas@samiskhs.no. Fágačoagganeapmi lea sámegillii ja dárogillii. Fágačoagganeapmi lea Scandic hoteallas Álttás.

Lanja várre oasseváldi ieš Álttá Scandic hotealla ruovttusiiddus várrensániin BSAM191020. Lanja eretcealkin lea nuvttá gitta boahtinbeaivvi rádjái. Haddi ovttaskasolbmolanjas lea 930 r. ijas. Jus 19.b. boađát, de lea dan idjii latnjahaddi 900 r. Haddi gusto 10.10.2020 rádjái.

Fagsamling for samiskopplæring 20.-21.oktober 2020

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Alta 20.-21. oktober 2020. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 1. og 2. språk. Hovedtema: Implementering av fagfornyelsen i lokale planer for faget samisk i alle trinn.

Program

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Hva vil NetSam jobbe med?

Sissel Gaup, leder i NetSam

09:00-09:15    Hilsen fra Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem i Sametingsrådet

09:15-09:45    Med fagfornyelsen inn i klasserommene – læreplanen i samisk som førstespråk

Karen Inga Eira, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

09:45-10:00    Pause

10:00-10:30     Forrige forelesning fortsetter.

10:30-10:45    Pause

10:45-11:30    Gleden av å snakke samisk – læreplanen i samisk som andrespråk

Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

11:30-12:30     Lunsj

12:30-16:00     Hvordan lage podcast – teknikk og innhold

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Middag i Alta Scandic hotell

19:00                 Vi deltar i Samisk språkukes arrangement

21.10.2020

08:30- 09:15   Hvordan SEAD kan være til støtte for skolen

Ellen-Marit Oskal Gaup og Sara Inger Lisbeth Mina Eira, Samisk spesialpedagogisk tjeneste

09:15-09:30    Pause

09:30-10:30    Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Pause

10:45-11:30    Hvordan kan nye læreplaner og læreplanvisningen bidra til en fornying av fagene?

Nettforelesning

                            Mette Thoresen, seniorrådgiver i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, Utdanningsdirektoratet

11.30-12.30     Lunsj

Oppgave til fagsamlingens deltakere: Diskuter hva konsekvensene blir for egne og andre fag. Samle spørsmål.  

12:30-13:15     Forrige forelesning fortsetter.

13:15 –13:30   Pause

13:30-15:00     Paneldebatt om den samiske skolen og de nye fagplanene

Debattleder: Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Lunsj og middag for 20.10, samt lunsj for 21.10 inngår. Bindende påmelding innen 10. oktober 2020. Påmelding til: lohkanguovddas@samiskhs.no. Konferansespråket er på samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Scandic Hotell Alta.

Booking av rom og avbestilling ved Scandic Hotell Alta skjer av deltakere selv. Rom bestilles på hotellets nettside ved bruk av bookingkode BSAM191020. Gratis avbestilling frem til ankomstdagen. Pris på enkelt standardrom er kr 930 per rom per natt. Tilknytningsdøgn 19.10.kr 900 per rom per natt. Prisen gjelder til 10. oktober 2020.