Fágačoagganeapmi/ Fagsamling

 

Fagsamling for samiskopplæring 17.-18.oktober 2018

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 17.-18. oktober 2018. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 2. språk.

Program

17.10.2018

09:00              Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Språkbadpedagogikk i språkreir

Rauni Äärelä-Vihriälä foreleser om språkbadmetodikk ut fra sin doktorgradsavhandling

11:30 -12:30 Lunsj  

12:30 -15:30  SAAL-metodikken, hjelpemidler og praktiske øvelser

Brita Julianne Skum og Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30              Middag Scandic Grand hotell

 

18.10.2018

08.30-09.00   Kort informasjon om ny strategiplan for samiske læremidler

                        NetSam

09.00-10.00   Samisk som andrespråk i Fagfornyelsen 2020

                        Helen Blind Brandsfjell, medlem i læreplangruppa for Samisk 2

10.00-11.30   Workshop: Hva vil du at læreplanen for samisk som 2. språk skal inneholde?

11.30-12.30   Lunsj

12.30-15.00   «Jeg forstår ikke hva du sier. Kan du si det på norsk?» Muntlig kommunikasjon i samisk som andrespråk.

                               Inger Anne Gaup, lektor i pedagogikk, UiT, Norges arktiske universitet

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset, lunsj for begge dager og middag onsdag inngår. Bindende påmelding innen 08. oktober: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er nord-samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Tromsø Scandic Grand hotell.

 

Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii

golggotmánu 17.-18. b. 2018

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Tromsii golggotmánu 17.-18. beivviid 2018. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii. Fáttát leat heivehuvvon 2. giela oahpahussii.

Prográmma

17.10.2018

09:00               Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Giellalávgunpedagogihkka giellabesiin

Oahpaheaddji Rauni Äärelä-Vihriälä muitala giellalávgunmetodihkas iežas doavttergrádaguorahallama vuođul

11:30 -12:30 Beaiveborran               

12:30 -15:30  SAAL-metodihkka, veahkkeneavvut ja praktihkalaš hárjehusat

Brita Julianne Skum ja Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30                   Gaskabeaibiebmu Scandic Grand hoteallas

 

18.10.2018

09.30-09.00   Diehtojuohkin sámegieloahpponeavvuid ođđa strategiijas

                        NetSam

09.00-10.00   Sámegiella nubbingiellan fágaođasmahttimis 2020

Helen Blind Brandsfjell, miellahttu Sámegiella 2 oahppoplánajoavkkus

 

10.00-11.30   Bargobádji: Mii galggašii du mielas sámegiela nubbingiela oahppoplánaid sisdoallu?

11:30 -12:30 Beaiveborran

 12.30-15.00  «Mun in riekta ipmir. Gillešit go dárogillii dadjat?»

                        Sámegiela nubbingiela njálmmálaš hárjehallan.

                        Inger Anne Gaup, pedagogihka lektor, UiT, Norgga árktalaš univetsitehta

Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrun goluid. Beaiveborramat ja gaskabeaivi gaskavahkku leat nuvttá. Kursii ii leat divat. Bistevašdieđiheapmi ovdal golggotmánu 8. b.: lohkanguovddas@samiskhs.no, tlf. bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella davvisámegiella ja dárogiella. Fágačoagganeapmi lea Scandic Grand Tromsø hoteallas.

Notis

Fagsamling for samisk opplæringa 23.-24. mai 2018

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Oslo 23.-24. mai 2018. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, dag 1 legges det vekt på 1. språksundervisning.

Program

23.05.2018

09.00 -15.00  Hva er god lese-og skriveopplæring?

 • Hvorfor samarbeid om elevenes språk, lesing og skriving?
 • Hva er lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter?
 • Hva vil det si å være lese- og skrivelærer?
 • Hva er god leseopplæring?
 • Hva er god skriveopplæring?

Ved Trude Alfsvåg (Universitetslektor) og Linda Refvik (Universitetslektor), Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

11:30 -12:30 Lunsj

24.05.2018

09.00-15.00 Digitalisering i læringen

Intro: iPad i læringen. Pedagogisk plattform, verdier og tilnærming

 • Lage digital bok
 • Lage film
 • Lage tankekart
 • Lese- og skrivestøtte
 • Kreative-, visuelle- og muntlige metoder
 • Læringsopplegg på Whyzo (kort presentasjon, og lærerne får gå inn og se på opplegg)

Liste over apper som lærerne må ha lastes ned på forhånd:

 • Clips
 • iThoughts
 • Kidspiration (tankekart mest brukt for begynneropplæringen)
 • Book Creator
 • Pages
 • Skoleskrift 3

11.30-12.30 Lunsj

Skolene dekker selv reise og overnatting, men det er mulig å søke NetSam om å få dekt deler av dette. Det er ingen deltakeravgift på kurset, lunsj for begge dager og middag for onsdag inngår. Deltakere bør ha med egen Ipad på samlingen. Påmelding: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på hotellet Oslo Scandic City.

 

Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii miessemánu 23.-24. b. 2018

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Oslos miessemánu 23.-24. beivviid 2018. Vuosttaš beaivvi fáddán lea buorre giellaoahpahus sihke lohkama ja čállima dáfus. Nuppi beaivvi beassat oahppat mo sáhttá bargat digitála reaidduiguin oahpahusas. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii. Vuosttaš beaivi heive buoremusat 1. giela oahpahussii.

Prográmma

23.05.2018

09.00-15.00   Mii lea buorre čállin- ja lohkanoahpahus?

 • Manne bargat ovttas ohppiid gielain, lohkamiin ja čállimiin?
 • Mii lea lohkan ja čállin vuođđogálgan?
 • Maid mearkkaša leat lohkan- ja čállinoahpaheaddji?
 • Mii lea buorre lohkanoahpahus?
 • Mii lea buorre čállinoahpahus?

11:30 -12:30     Beaiveborran

24.05.2017

09.00-15.00 Oahpahusa digitaliseren

Álggaheapmi: iPad oahpahusas. Pedagogalaš geavahanvuogádat fierpmádagas, árvvut ja mo dainna bargat.

 • Ráhkadit digitála girjji
 • Ráhkadit filmma
 • Ráhkadit jurddakártta
 • Lohkan- ja čállindoarjja
 • Kreatiiva, visuála- ja njálmmálaš vuogit
 • Gárvves oahpahusat Whyzos (čájeheapmi, oahpaheaddjit gehččet ovdamearkkaid)

Oasseváldit fertejit ovdagihtii bidjat dáid appaid iežaset lohkanbreahtaide (iPadaide):

 • Clips
 • iThoughts
 • Kidspiration (jurddakártta atnet eanemus álgoaohpahusas)
 • Book Creator
 • Pages
 • Skoleskrift 3

11:30 -12:30     Beaiveborran

Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrun goluid, muhto lea vejolaš ohcat NetSamas oasi oažžut gokčojuvvot. Beaiveborramat ja gaskabeaivi gaskavahkku leat nuvttá. Kursii ii leat divat. Oasseváldit galggaše váldit mielde lohkanbreahtaid. Dieđiheapmi: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella. Fágačoagganeapmi lea Scandic Oslo City hoteallas.

Fagdager og årsmøte 2017 Fágabeaivvit ja jahkečoahkkin 2017

NetSam årsmøte 2017 – NetSam jahkečoahkkin 2017

Sámi oahpahusfierpmádaga – NetSam čállingoddi, Sámi lohkanguovddáš, sádde dákko bokte ođastuvvon áššelistu Sámi oahpahusfierpmádaga jahkečoahkkimii golggotmánu 23. beaivvi 2017, Tromssas. Mielddusin leat maiddái áššedokumeanttat.

Sekretariatet for nettverk for samisk opplæring – NetSam, Senter for samisk i opplæringa, sender her oppdatert saksliste til NetSams årsmøte 23. oktober 2017 i Tromsø. Sakspapirer er vedlagt.

Áššit jahkečoahkkimii 23.10.2017 dii 15:30/ Saker til årsmøtet 23.10.2017 dii 15:30

 Rahpan/ Åpning

 1. Čoahkkima dohkkeheapmi ja konstitueren/ Godkjenning og konstituering av møtet
 2. Áššelistu dohkkeheapmi/ Godkjenning av saksliste
 3. Jahkeraporta, rehketdoaluin/ Årsrapport, regnskap 2016 Jahkeplána bušeahtain/årsplan m budsjett 2017
 4. Doaibmaplána/ Handlingsplan 2018-2021
 5. Endring av § 6 i NetSams vedtekter: om varamedlemmer
 6. Válga/Valg

Thon Polar Hotel Tromssas lea čoahkkinbáiki.

Møtet er på Thon Polar Hotel Tromsø.

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

Sámi oahpahusfierpmadaga čállingottis / Sekretariatet for Nettverk for samiskopplæring

Inger Anne Gaup                                           Elle Merete Utsi

NetSam jođiheaddji                                        Čálli/ Sekretær

Fágabeaivvit sámegieloahpahussii golggotmánu 23.-24. b. 2017

Mo seailluhit váimmu giela? sámegiella vuosttašgiellan oahpahusas

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Romsii golggotmánu 23.-24. beivviid 2017. Fáddán lea sámegiella vuosttašgiellan ja čoagganeamis vuoruhit bargat praktihkalaš hárjehusaiguin mat sáhttet ávkkálaččat vuosttaš giela oahpahusas. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii.

 

Prográmma

23.10.2017

10.00           Buresboahtin NetSam jođiheaddji bokte

10:15-12:00  Mii lea Oahpahusdirektoráhta? Mette Thoresen, Norgga Oahpahusdirektoráhtas.

12:00 -13:00 Beaiveborran

13:00-14:00  Oahpásnuva sámegielat teknologiijain maid sáhtát atnit oahpahusas Børre Gaup bokte, Divvun, UiT Norges arktalaš universitehta

(Børre Gaup searvá guktuid beivviid. Son oahpásnuhttá oahpaheddjiid digitála reaidduid geavahusas).

14.15.-15.15 Sámeluohkká dáža skuvllas – hástalusat ja vejolašvuođat Ina Beate Pentha ja Marit Berit Eira, Báhpajávrri skuvla, Tromssa suohkan.

15:30-16:30  NetSam jahkečoahkkin ja válggat

19:30           Oktasaš gaskabeaivi

 

24.05.2017

09.00-11.00  Sámegiella skuvlaárgabeaivvis. Ellen Margrethe Siri Skum (logaldallan, joavkobarggut ja vásáhus lonohallan). Davvisámegillii.

09.00-11.00  Julev- ja lullisámegielat digitála čovdosat. Eanet diehtu boahtá.

11:00-12:00  Ovttas.no – diehtojuohkin ja workshop digitála oahpponeavvuid buvttadeamis -Lasse Wigelius, Sara Elle Heahttá, Johan Thomas Heahttá

12.00-13.00  Beaiveborran

13:00-15:00  Ovttas.no workshop joatká

15:00           Loahpaheapmi

 Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrungoluid. Kursa lea nuvttá. Oasseváldit fertejit váldit mielde dihtora. Oktavuohta epoasta: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella, ja davvisámegiella nuppi bálddalas logaldallamis disdatiđit. Čoagganeapmi lágiduvvo Thon Polar Hotel, Romssas.

 

 

Fagdager for samisk opplæringa 23.-24. oktober 2017

Hvordan ivareta hjertets språk? undervisning av samisk som 1. språk i praksis

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 23.-24. oktober 2017, med samisk som 1. språk som tema. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser for undervisning av elever som har samisk som første språk. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn.

Program

23.10.2017

10.00           Velkommen ved leder i NetSam Inger Anne Gaup

10.15                    Hva er Utdanningsdirektoratet? – Utdanningsdirektoratet i Norge for den samiske skolen v/Mette Thoresen

12:00 -13:00 Lunsj

13:00 -14:00 Bli kjent med samisk teknologi som kan brukes i undervisninga- v/Børre Gaup, Divvun -UiT Norges arktiske universitet

(Børre Gaup kommer til å delta begge dager. Han hjelper lærere med å bli kjent og ta i bruk digitale verktøy.)

14.15.-15.15 Samisk klasse i norsk skole – utfordninger og muligheter v/ Ina Beate Pentha og Marit Berit Eira, Prestvannet skole, Tromsø kommune

15:30-16:30  NetSam årsmøte og valg

19:30           Felles middag

 

24.10.2017

09.00-11.00  Samisk i skolehverdagen – Kautokeino ungdomsskole v/ Ellen Margrethe Siri Skum (forelesning, gruppearbeid og deling av erfaringer). Språk: Nordsamisk.

09.00-11.00  Digitale løsninger for lulesamisk og sørsamisk. Språk: Norsk.

11:00-12:00  Ovttas.no Informasjon og workshop med produksjonsverktøy for digitale læremidler – Ovttas.no

v/Lasse Wigelius, Sara Ellen J. Eira Heahttá, Johan Thomas H. Hætta

12.00-13.00  Lunsj

13:00-15:00  Workshop med Ovttas fortsetter

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Deltakere må ha med egen pc på samlingen. For mer informasjon kontakt oss via e-post lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon Polar Tromsø.

 

Nå på høring: Kjerneelementer i fag

Les mer her:

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene

1. Innledning

I arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fagene ønsker vi å involvere alle dere som er interessert i skolens innhold. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for arbeidet med å fornye læreplanene. Nå gjøres det mange viktige prioriteringer. Vi ønsker derfor å høre hva du/dere mener at er det viktigste i skolefagene.

2. Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementene i et fag sier noe om det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det er disse elementene elevene skal jobbe mest med. Det betyr at kjerneelementene skal danne grunnlaget for innholdet i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Alle fag har metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer som er sentrale, men fordi fagene er ulike, er det viktig at de kommer til uttrykk på fagenes premisser og med forskjellig vekting av de ulike elementene der fagenes egenart krever det.

3. Vi ønsker innspill

Vi ønsker innspill på de første skissene fra kjerneelementgruppene til hva kjerneelementer kan være, og de første spørsmålene her handler om disse skissene og hva du mener om de.

I oktober skal vi jobbe videre med kjerneelementenes relasjon til blant annet ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og til andre fag, og de siste spørsmålene handler om dette. Har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i hva du tenker.

Vi ønsker flest mulig innspill, men det er også anledning til å svare på deler av spørsmålene.

Du kan gi innspill på ett eller flere fag. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på Lagre og send inn.

Dette er det aller første utkastet til hva disse kjerneelementer kan være. Vi ønsker å involvere bredt tidlig i prosessen for å sikre at vi får inn alle innspill tidlig. For deg/dere betyr det at dere får lese utkast som ikke er ferdig bearbeidet. Nå trenger vi deres innspill for å gi oss en retning i det videre arbeidet. Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Bli med på å gjøre innholdet i skolen enda bedre!

Kilde: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Markering for samiskopplæringa!

Invitasjon til markering

 

Nettverk for samiskopplæring – NetSam arrangerer en markering med appeller utenfor Stortinget 23. mai kl. 15.00-17.00 for å synliggjøre utfordringer samisklærere og samiskopplæring står overfor. Vi inviterer alle til å ta del i markeringen for å støtte opp om samiskopplæring!

 

For samiske lærere er det ikke NOK å få en fornyet læreplan. Vi ønsker å få svar på hvordan bevaring og styrking av samisk språk og kultur med tradisjonelle kunnskaper skal skje i skoleverket, nå og i fremtiden? Vi kan ikke lenger jobbe under forhold som ikke tar hensyn til samiske elevers rettigheter om å få opplæring i og på deres språk. Vi må gjøre noe nå og ønsker herved konkrete tiltak for en fremtidsrettet opplæring for samisk elever!

 

Dette er hva NetSam jobber for og hva markeringen handler om:

 • Samiske elever må få oppfylt sine krav
 • Vi må synliggjøre utfordringer knyttet til samiskopplæring nasjonalt og lokalt
 • Det må utvikles digitale læremidler og lærebøker etter gjeldene læreplaner og kompetansemål
 • Vi har få eller ingen læremidler i alle fag i grunnskole og videregåendeopplæring
 • Samiskopplæring må få et kvalitetsløft i samsvar med gjeldende læreplaner for samiske barn og unge
 • Det må tilrettelegges for kompetansehevingstiltak for samisklærere.
 • Vi må jobbe for å øke elevtall i samisk som førstespråk, samisk som andrespråk og samisk som tredjespråk.
 • Vi må jobbe for å stoppe frafallet i samiskopplæringen.
 • Det er mangel på samisklærere. Samisk lærerutdanning må styrkes betraktelig. Elevers rett til samiskopplæringen er truet hvis det ikke utdannes flere samisklærere.

NetSam er et nettverk for samisk opplæring etablert i 2013 og ledes av et styre som består av samiske lærere fra forskjellige språkområder i Sápmi. NetSam har nå 157 samiske pedagoger eller andre med tilknytning til samiskopplæring som medlemmer.

 

Kontakt informasjon:

 

NetSam, Nettverk for samisk opplæring, leder Inger Anne Gaup. Mobil: 950 72 732, E-post: iagaup@online.no