Nå på høring: Kjerneelementer i fag

Les mer her:

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene

1. Innledning

I arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fagene ønsker vi å involvere alle dere som er interessert i skolens innhold. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for arbeidet med å fornye læreplanene. Nå gjøres det mange viktige prioriteringer. Vi ønsker derfor å høre hva du/dere mener at er det viktigste i skolefagene.

2. Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementene i et fag sier noe om det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det er disse elementene elevene skal jobbe mest med. Det betyr at kjerneelementene skal danne grunnlaget for innholdet i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Alle fag har metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer som er sentrale, men fordi fagene er ulike, er det viktig at de kommer til uttrykk på fagenes premisser og med forskjellig vekting av de ulike elementene der fagenes egenart krever det.

3. Vi ønsker innspill

Vi ønsker innspill på de første skissene fra kjerneelementgruppene til hva kjerneelementer kan være, og de første spørsmålene her handler om disse skissene og hva du mener om de.

I oktober skal vi jobbe videre med kjerneelementenes relasjon til blant annet ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og til andre fag, og de siste spørsmålene handler om dette. Har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i hva du tenker.

Vi ønsker flest mulig innspill, men det er også anledning til å svare på deler av spørsmålene.

Du kan gi innspill på ett eller flere fag. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på Lagre og send inn.

Dette er det aller første utkastet til hva disse kjerneelementer kan være. Vi ønsker å involvere bredt tidlig i prosessen for å sikre at vi får inn alle innspill tidlig. For deg/dere betyr det at dere får lese utkast som ikke er ferdig bearbeidet. Nå trenger vi deres innspill for å gi oss en retning i det videre arbeidet. Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Bli med på å gjøre innholdet i skolen enda bedre!

Kilde: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Markering for samiskopplæringa!

Invitasjon til markering

 

Nettverk for samiskopplæring – NetSam arrangerer en markering med appeller utenfor Stortinget 23. mai kl. 15.00-17.00 for å synliggjøre utfordringer samisklærere og samiskopplæring står overfor. Vi inviterer alle til å ta del i markeringen for å støtte opp om samiskopplæring!

 

For samiske lærere er det ikke NOK å få en fornyet læreplan. Vi ønsker å få svar på hvordan bevaring og styrking av samisk språk og kultur med tradisjonelle kunnskaper skal skje i skoleverket, nå og i fremtiden? Vi kan ikke lenger jobbe under forhold som ikke tar hensyn til samiske elevers rettigheter om å få opplæring i og på deres språk. Vi må gjøre noe nå og ønsker herved konkrete tiltak for en fremtidsrettet opplæring for samisk elever!

 

Dette er hva NetSam jobber for og hva markeringen handler om:

  • Samiske elever må få oppfylt sine krav
  • Vi må synliggjøre utfordringer knyttet til samiskopplæring nasjonalt og lokalt
  • Det må utvikles digitale læremidler og lærebøker etter gjeldene læreplaner og kompetansemål
  • Vi har få eller ingen læremidler i alle fag i grunnskole og videregåendeopplæring
  • Samiskopplæring må få et kvalitetsløft i samsvar med gjeldende læreplaner for samiske barn og unge
  • Det må tilrettelegges for kompetansehevingstiltak for samisklærere.
  • Vi må jobbe for å øke elevtall i samisk som førstespråk, samisk som andrespråk og samisk som tredjespråk.
  • Vi må jobbe for å stoppe frafallet i samiskopplæringen.
  • Det er mangel på samisklærere. Samisk lærerutdanning må styrkes betraktelig. Elevers rett til samiskopplæringen er truet hvis det ikke utdannes flere samisklærere.

NetSam er et nettverk for samisk opplæring etablert i 2013 og ledes av et styre som består av samiske lærere fra forskjellige språkområder i Sápmi. NetSam har nå 157 samiske pedagoger eller andre med tilknytning til samiskopplæring som medlemmer.

 

Kontakt informasjon:

 

NetSam, Nettverk for samisk opplæring, leder Inger Anne Gaup. Mobil: 950 72 732, E-post: iagaup@online.no

Fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring

Åpent møte

Når: 3.april kl. 18.00-20.00

Hvor: Quality Hotel Saga, Tromsø

Fylkestinget i Troms vedtok i midten av mars en fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring. Meldingen er basert på et grundig kunnskapsgrunnlag med fylkesrådets foreslåtte strategier for en fremtidsrettet utvikling av samisk og tospråklig opplæring i den videregående opplæringen i Troms.

Kontakt info:

NetSam

Nettverk for samiskopplæring – Sámegielåhpadusá værmádahka

Sámegieloahpahusa fierpmádat – Viermievierhkie aemienlïerehtæmman

V/leder Inger Anne Gaup mobil: 950 72 732

 

Fagdager for samisk opplæringa 23.-24. mai 2017

Andrespråksdidaktikk i praksis

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Oslo 23.-24. mai 2017 med andrespråksdidaktikk som tema. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser for muntlig undervisning av elever som har samisk som andrespråk. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn.

Program

23.05.2017

09.00-11.30 Elevaktiviserende muntlige aktiviteter i andre- og fremmedspråks undervisningen. Innlegg med workshops hvor deltakerne i grupper får lage sine egne øvelser til undervisning.

Gabriele Poetzsch-Heffter, lektor med opprykk. Fagansvarlig for fremmedspråk, Kongsbakken videregåendeskole.

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -15:00 Vi fortsetter med «Elevaktiviserende muntlige aktiviteter i andre- og fremmedspråks undervisningen» ved Gabriele Poetzsch-Heffter.

24.05.2017

09.00-12.00  Hvordan bruke Giellateknos verktøy i undervisningen? En gjennomgang over hva som finnes, men med vekt på å lage oppgaver hvor elevene bruker verktøyene for å lære mer samisk.  Ta med PC så du får prøvd ut oppgavene selv. Oppgaveeksemplene innbefatter nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Lene Antonsen, Forsker, Giellatekno, UIT Norges arktiske universitet.

12.00-13.00  Lunsj

13:00-15:30  Muntlige aktiviteter i andrespråksopplæringen. Ulike praktiske øvelser gjennom lek/drama og spill.

Unni Amundsen, lulesamisklærer i Bodø kommune.

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Deltakere må ha med egen pc på samlingen. Påmelding innen 24. april på epost: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon Conference Universitetsgaten. Oslo.

 

Fágabeaivvit sámegieloahpahussii miessemánu 23.-24. b. 2017

Nubbingiela didaktihkka oahpahusas

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Oslos miessemánu 23.-24. beivviid 2017. Fáddán lea nubbingiela didaktihkka ja čoagganeamis vuoruhit bargat praktihkalaš hárjehusaiguin mat sáhttet ávkkálaččat nubbingiela njálmmálaš oahpahussii. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii.

Prográmma

23.05.2017

09.00-11.30 Ohppiidmovttiidahtti njálmmálaš doaimmat nubbin- ja amasgielat oahpahusas. Sáhkavuorru ja bargobájit main oasseváldit joavkkuid mielde besset ráhkadit oahpahussii hárjehusaid.

Gabriele Poetzsch-Heffter, lektor lasáhusain. Amasgielad fágaovddasvástideaddji Kongsbakken joatkkaskuvllas.

11:30 -12:30 Beaiveborran

12:30 -15:00 Joatkit…Ohppiidmovttiidahtti njálmmálaš doaimmat nubbin- ja amasgielat oahpahusas, Gabriele Poetzsch-Heffter bokte.

 

24.05.2017

09.00-12.00  Mo geavahit Giellatekno reaidduid oahpahusas? Čájeheapmi reaidduin, muhto eanas geahččat mo sáhttá ráhkadit bargobihtáid maiguin oahppit geavahit reaidduid ja nu oahppet eanet sámegiela. Váldde mielde dihtora vai beasat geahččalit bargobihtáid. Bargobihttá ovdamearkkat leat davvi-, julev- ja máttasámegillii.

Lene Antonsen, Dutki, Giellatekno, UIT Norgga arktalaš universitehta.

12.00-13.00  Beaiveborran

13:00-15:30  Njálmmálaš doaimmat nubbingiela oahpahusas. Iešguđetlágan praktihkalaš hárjehusat stoahkama/drama ja spealuid bokte.

Unni Amundsen, julevsámegielat oahpaheaddji Bådåddjå suohkanis.

Skuvllat gokčet ieža mátke ja orrun goluid. Kursii ii leat divat. Oasseváldit fertejit váldit mielde dihtora. Dieđihanáigemearri lea cuoŋománu 24. beaivi epostii: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella. Čoagganeapmi lágiduvvo Thon Conference Universitetsgaten. Oslo.

 

Arctic Indigenous Education Conference 2016

AIEC2016.pngÁrktalaš eamiálbmot oahpahuskonferanssáin háliidat juogadit bohtosiid ja ovdamearkkaid, identifiseret čuolmmaid ja hástalusaid, ja ovddidit ođđa perspektiivvaid árktalaš eamiálbmogiid oahpahusa olis.

Lágideaddjit sávadit ovttastahttit ođđa teorehtalaš jurddašanvugiid praktihkalaš bargovugiin, sihke árktalaš ja máilbmeviidosaš perspektiivvas.

Oahpaheddjiid várás namuhit erenoamážit dáid:

Maŋŋebárgga 15.3 dii. 10.45 NELLY DUVICQ Song writing as revitalization for Inuktitut

Maŋŋebárgga 15.3 dii. 13.15 HANNA  HELANDER,  Muitaleapmi bajásgeassinvuohkin.

16.3 lea olles beaivi várrejuvvo fáddái makkár digitála vejolašvuođat lea oahpahusas, mo oahpponeavvuid ráhkadit ja eará miellagiddevaš fáttát.

Earret eará Tiina Johansenis lea okta sáhkavuorru.

http://yle.fi/uutiset/ruoa_bealde_jo_lagabui_100_mana_samegiela_gaiddusoahpahusas/8661356

Duorastaga 17.3 lea máilmmi eanemus dovddus eamiálbmotdutki Diehtosiiddas. Linda Smith lea dovddus go son čatná máhtu/dieđu ja fámu oktii. Dutkan leamaš vuohki vealahit eamiálbmogiid dovddaha son, ja evttoha mo dutkan galggašii leat vuoi lea eamiálbmotservvodagaide buorrin. Su cuiggodeamit gusket earret eará dasa ahte gii mearrida mii lea máhttu? Ja makkár máilmmioaidnu ja árvvut mis leat maid čatnon dasa mii ádnojuvvo máhttun ja diehtun. Jnv. Hui miellagiddevaš jurdagat ja čeahpes nisu.

Gehččet muđui eanet konferánssa ruovttusiiddus: AIEC 2016

 

March 14th – 17th 2016 in Guovdageaidnu, Norway

The purpose of the AIEC2016 is to share experiences from the indigenous world within the field of education.

The primary objective of the AIEC2016 is to look at results achieved so far, recognize examples of good practice, identify problems and challenges and propose new perspectives in the area of indigenous arctic education.

The organizers are hoping to bring together new theoretical approaches and practical models of arctic indigenous education with Arctic and world-wide perspectives.