Viermievierhkie bïjre

govva fierpmadat

Viermievierhkien ulmie edtja saemienlïerehtimmiem freemmedh jïh evtiedidh jïh lïerehtimmiem sjïehtesjidh dejtie saemien learoesoejkesjidie jïh learoesoejkesjh saemien gïelese mah fïerhnen tïjjen dåårjeldahkesne.

Lohkehtæjjah jïh skuvleåvtehkh mah saemienlïerehtimmine berkieh maehtieh viermievierhkesne meatan årrodh. Institusjovnh jïh jeatjah mah saemienlïerehtimmine berkieh aaj maehtieh meatan årrodh. Ij maam daarpesjh maeksedh jis meatan årrodh, læjhkan dah mah meatan tjuerieh viermievierhkien tjaelijesæjjan tjaalasovvedh.

 

Viermievierhke bijre åarjelsamiengielese

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s