Fagsamling 11.-12. november

Styret i Netsam har endret datoene for neste fagsamling, høstens fagsamling blir 11.-12. november 2021 i Tromsø. Netsams årsmøte avholdes 11. november kl. 15.00.

Midlertidig program/ Gaskaboddasaš prográmma:

11.11.2021

09:00-09:15    Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Mikkel-Per Sara, NetSam jođiheaddji

09:15:10:00   Sterke språkmodeller i praksis. Ved Ingrid Kintel, lulesamisk lærere.           

10:00-10:15   Pause/ Boddu

10:15-10:45   New Amigos, ved Lakki Patey. Erfaringer fra Oslo skolen med Nina Krokmo, samisk lærer.

10:45-11:00   Pause/ Boddu              

11:00-11:45  Sørsamisk nettverksarbeid Liv Karin Joma

11:45-12:30   Lunsj/ Beaiveborran  

12:30-14:45   Samiske verdier i samiskfaget, overordnede tverrfaglig temaer. Ved Harald Gaski, Professor, Sámi allaskuvla/ Samisk høgskole.

14:45-15:00 Pause/Boddu

15:00-16.00       Netsam årsmøte/ jahkečoahkkin 2021                          

19.00                  Middag/ Eahkesborran  

12.11.2021

08:30- 09:15  Sametinget informerer om søkerbaserte prosjekter. Ved Sametingets opplæringsavdeling.

09:15-09:30   Pause/ Boddu

09:30-10:00   Hvordan kan statsforvalteren støtte oss i samiskopplæringa? Ved Marit Helene Pedersen, Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Digitalt.

10:00-10:45  Ođđa eksámenvuohki ja sisdoallu. Nye eksamensordninger med fagfornylesen. Oahpahusdirektoráhta bokte. Ved utdanningsdirektoratet.

10:45-11.00 Boddu

11:00-11:45

11.45-12.45   Lunsj/ Beaiveborran

12:45-13:30  

13:30-13:45 Boddu

13:45 –14:45 Learn Lab informerer om deres løsninger for samisk.

14:45 -15:00 Loahpaheapmi/ Avslutning

 

Netsams fagsamling -webinar

Netsams webinar 16. -17. mars 2021

Delta via linkene:

Tirsdag 16. mars
https://samas.zoom.us/j/64034253631

Onsdag 17.mars
https://samas.zoom.us/j/68027889592

Tirsdag 16. mars

09:00-09.30        Lærebokanalyse i faget samisk som førstespråk.

Erika Katjaana Sarivaara, Dosent i språk- og kulturpedagogikk, University of Lapland. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

09:40-10:40       Memo: Husk bedre!

Få tips og nyttige øvelser til å huske bedre. Både for din egen del, men spesielt for undervisningen og elevene sin del. Oddbjørn By er tidligere verdensrekordholder i hukommelse. Han vil snakke om husketeknikker til språklæring, samt husketeknikker til å huske presentasjoner, navn, andre skolefag og mye mer. Gled deg et artig kursforedrag, som gir nytte resten av livet. Foreleser på norsk.

Pause

12:00-12.30        Helhetlig tenkning mot samisk faget utenfor samiske områder.

Lena Farvelund Haddal, faglærer Samisk videregåendeskole, Karasjok. Foreleser på norsk.

12.40-13.10        Arbeidet med læringsmiljø i samiske skoler.

Heidi G. Einarsen, læremiddelredaktør og forfatter. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

Onsdag 17. mars

09:00-09:30       Ny opplæringslov og samiske elever

Fagfornyelsen 2020, nye og digitaliserte læremidler for de nye læreplanene

Fagfornyelsen 2020, oppfølging i forhold til samiske skoler og samisk undervisning

Lisbeth Eira, direktør ved Sametingets opplæringsavdeling Foreleser på nordsamisk,         tolkes til norsk.

09:40 -10.35       La oss snakke samisk i andrepråkets undervisning!

Ellen Ravna, lektor, Sameskolen i Tana. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

10 min Pause

10:45-11.15       Samisk ledelse på samiske skoler.

Ellen Inga O. Hætta, rektor v. Samisk videregåendeskole og reindriftsskole. Foreleser på nordsamisk, tolkes til norsk.

Pause

12:00-12.30        Samisk i norsk: Samisk litteratur og tverrfaglige tema i skolens norskfag.

Silje Solheim Karlsen, professor i nordisk litteraturvitenskap, Norges arktiske universitet. Foreleser på norsk.

12:40-13:10       Opplæring med sterke språkmodeller, hvorfor og hvordan?

Inga Mikkelsen. Foreleser på lulesamisk, tolkes til norsk

Netsam webinára njukčamánu 16. -17. b. 2021

Disdaga njukčamánu 16. beaivvi

09:00-09.30        Oahppogirjeanalysa sámegiella vuosttašgiellan fágas.

Erika Katjaana Sarivaara, Giella- ja kulturpedagogihka doseantta, Lappi niversiteahta.

Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

09:40-10:40       

MEMO muitte buorebut!

Cavgileamit ja hárjehusat buoret muitimii, sihke alccat ja erenoamážit oahpahussii ja ohppiid várás. Logaldalli lea Oddbjørn By, ovddeš máilmmibuoremus muitimis. Son hupmá muitinteknihkaid birra giellaoahpahusas, ovdanbuktimiin, namaid muitimis ja eará skuvlafágain jna. Illudehpet somás logaldallamii, mas sáhttá ávki eallenahkái.  Logaldallá dárogillii.

Boddu

12:00-12.30        Ollislaš jurddašeapmi sámegiel fága ektui olggobeale sámi guovlluid.

Lena Farvelund Haddal, fágaoahpaheaddji, Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas. Logaldallá dárogillii.

12.40-13.10        Oahppobirasbargu sámi skuvllas.

Heidi G. Einarsen Oahpponeavvodoaimmaheaddji ja čálli. Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

Gaskavahkku njukčamánu 17. beaivvi

09:00-09:30        Ođđa oahpahusláhka ja sámi oahppit.

Fágaođastusa 2020 ođđa ja digitaliserejuvvon oahppomateriálat ođđa oahppoplánaide.

Fágaođastusa 2020 sámi skuvllaide čuovvoleapmi ja skuvlejupmi.

Lisbeth Eira, Sámedikki oahpahusossodaga direktevra. Logaldallá davvisámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

09:40 -10.35       De sámásteatnot nuppigiela oahpahusas!  

Ellen Ravna, lektor, Deanu sámeskuvllas. Logaldallá davvisámegiella, dulkojuvvo dárogillii.

10 min boddu

10:45-11.15        Sámi stivrejupmi sámi skuvllain.

Ellen Inga O. Hætta, rektor  Sámi joatkkaskuvllas ja boazodoalloskuvllas. Logaldallá davvisámegillii, dulkojuvvo dárogillii.

Boddu

12:00-12.30        Sámegiella dárogielas: Sámi girjjálašvuohta ja fágaidrasttildeaddji fáttát skuvlla dárogielfágas.

Silje Solheim Karlsen, professor davviriikalaš girjjálašvuođadiehtagis, Norgga Árktalaš universitehta.

12:40-13:10        Åhpadibme nanos giellamodellaj baktu – manen ja gåktu?

Inga Mikkelsen. Logaldallá julevsámegillii. Dulkojuvvo dárogillii.

NetSam fágačoagganeami prográmma/Program for NetSam fagsamling

Sámegieloahpahusa fágačoagganeapmi golggotmánu 20.-21.b. 2020

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Áltái golggotmánu 20.-21.b. 2020. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiide, muhto sisdoallu guovdilastá oahpahusa sámegielas 1. ja 2. giellan. Váldofáddá: Sajustit fágaođastusa báikkálaš plánaide sámegielfágas buot cehkiin.   

Prográmma

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Maid áigu NetSam bargat?

Sissel Gaup, NetSam jođiheaddji

09:00-09:15    Dearvvuođat Mikkel Eskil Mikkelsenis, Sámediggeráđi ráđđelahtus

09:15-09:45    Fágaođastusain luohkkálatnjii – sámegiella vuosttašgiellan oahppoplánas

Karen Inga Eira, Sámi lohkanguovddáš

09:45-10:00    Boddu

10:00-10:30     Ovddit logaldallan joatká.

10:30-10:45    Boddu

10:45-11:30    Iluin sámástit – sámegiella nubbingiellan oahppoplánas

Inger Anne Gaup, NetSam stivralahttu

11:30-12:30     Beaiveborran  

12:30-16:00     Movt ráhkadit podcasta – vuogit ja sisdoallu

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Eahkesborran Scandic hoteallas Álttás

19:00                 Searvat Sámi giellavahkku lágideapmái

21.10.2020

08:30- 09:15   Movt SEAD sáhttá veahkkin skuvlii

SEAD – Sámi erenoamáš pedagogalaš doarjalus

Ellen-Marit Oskal Gaup ja Sara Inger Lisbeth Mina Eira

09:15-09:30    Boddu

09:30-10:30    Sámegieloahpahus gáiddusoahpahussan. Didaktihkka ja dárbu heiveheapmái

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Boddu

10:45-11:30    Movt sáhttet ođđa oahppoplánat ja oahppoplánačájeheapmi leat ávkin fágaid ođasmahttimis?  

Neahttalogaldallan

                            Mette Thoresen, seniorráđđeaddi Oahpahusdirektoráhta mánáidgárddi rámmaplána ja vuođđoskuvlla oahppoplána ossodagas

11.30-12.30     Beaiveborran

Hástalus fágačoagganeami oasseváldiide: Digaštallet váikkuhusaid iežadet ja earáid fágaide. Čohkkejehket jearaldagaid.

12:30-13:15     Ovddit logaldallan joatká.

13:15 –13:30   Boddu

13:30-15:00     Lávdedigaštallan sámi skuvlla ja ođđa fágaplánaid birra

Digaštallama jođiha Inger Anne Gaup, NetSama stivralahttu

Skuvllat/oasseváldit gokčet ieža mátki ja orruma. Kurssas ii leat oasseváldedivat. Beaiveborran ja eahkesborran 20.10 ja beaiveborran 21.10 čuovvu. Dieđiheapmi ovdal 10.10.2020. Dieđit deike: lohkanguovddas@samiskhs.no. Fágačoagganeapmi lea sámegillii ja dárogillii. Fágačoagganeapmi lea Scandic hoteallas Álttás.

Lanja várre oasseváldi ieš Álttá Scandic hotealla ruovttusiiddus várrensániin BSAM191020. Lanja eretcealkin lea nuvttá gitta boahtinbeaivvi rádjái. Haddi ovttaskasolbmolanjas lea 930 r. ijas. Jus 19.b. boađát, de lea dan idjii latnjahaddi 900 r. Haddi gusto 10.10.2020 rádjái.

Fagsamling for samiskopplæring 20.-21.oktober 2020

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Alta 20.-21. oktober 2020. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 1. og 2. språk. Hovedtema: Implementering av fagfornyelsen i lokale planer for faget samisk i alle trinn.

Program

20.10.2020

08:45                 Bures boahtin! Buoris boahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

Hva vil NetSam jobbe med?

Sissel Gaup, leder i NetSam

09:00-09:15    Hilsen fra Mikkel Eskil Mikkelsen, rådsmedlem i Sametingsrådet

09:15-09:45    Med fagfornyelsen inn i klasserommene – læreplanen i samisk som førstespråk

Karen Inga Eira, Nasjonalt senter for samisk i opplæringa

09:45-10:00    Pause

10:00-10:30     Forrige forelesning fortsetter.

10:30-10:45    Pause

10:45-11:30    Gleden av å snakke samisk – læreplanen i samisk som andrespråk

Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

11:30-12:30     Lunsj

12:30-16:00     Hvordan lage podcast – teknikk og innhold

Per-Josef Idivuoma, Forest People

18:00                 Middag i Alta Scandic hotell

19:00                 Vi deltar i Samisk språkukes arrangement

21.10.2020

08:30- 09:15   Hvordan SEAD kan være til støtte for skolen

Ellen-Marit Oskal Gaup og Sara Inger Lisbeth Mina Eira, Samisk spesialpedagogisk tjeneste

09:15-09:30    Pause

09:30-10:30    Samiskopplæring som fjernundervisning. Didaktikk og behov for tilrettelegging

Norsk Nettskole, Gjermund Eikli

10:30-10:45     Pause

10:45-11:30    Hvordan kan nye læreplaner og læreplanvisningen bidra til en fornying av fagene?

Nettforelesning

                            Mette Thoresen, seniorrådgiver i Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, Utdanningsdirektoratet

11.30-12.30     Lunsj

Oppgave til fagsamlingens deltakere: Diskuter hva konsekvensene blir for egne og andre fag. Samle spørsmål.  

12:30-13:15     Forrige forelesning fortsetter.

13:15 –13:30   Pause

13:30-15:00     Paneldebatt om den samiske skolen og de nye fagplanene

Debattleder: Inger Anne Gaup, styremedlem i NetSam

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Lunsj og middag for 20.10, samt lunsj for 21.10 inngår. Bindende påmelding innen 10. oktober 2020. Påmelding til: lohkanguovddas@samiskhs.no. Konferansespråket er på samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Scandic Hotell Alta.

Booking av rom og avbestilling ved Scandic Hotell Alta skjer av deltakere selv. Rom bestilles på hotellets nettside ved bruk av bookingkode BSAM191020. Gratis avbestilling frem til ankomstdagen. Pris på enkelt standardrom er kr 930 per rom per natt. Tilknytningsdøgn 19.10.kr 900 per rom per natt. Prisen gjelder til 10. oktober 2020.

Fagsamling november 2019

 

Fagsamling for samiskopplæring 12-14 nov 2019

Program

12.11.2019

09:00 Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme! Velkommen!

09.15-10.30 Vi får innføring i noen pedagogiske verktøy (med iPad)

Ved Claes Kjelshus fra Kreasjon

Vi går igjennom:

  • iPaden som pedagogisk verktøy i skolen, og god praksis (klasseledelse, undervisningsplanlegging, VFL osv).
  • Grunnleggende innstillinger
  • Kreativ bruk av bilder og film
  • Lage egne filmer og digitale bøker
  • Tankekart
  • Utforske tale- og skrivestøtte
  • Deling av arbeid
  • Vurderingspraksis
  • Refleksjon

 

Appene som vil bli brukt:

Kidspiration, BookCreator, iThoughts, Clips, https://www.statped.no/laringsressurs/sprak-og-tale/samisk-spraktale/skuvlaala-2/ , klasserom, Showbie.

Det er også fint om alle har oppdatert til iOS13.

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -16:00 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

 

13.11.2019

08:30-09.15 Hva skjer innen samiskopplæringa?

Ved Sametingsrådets Mikkel Eskil Mikkelsen

09.30-11.30 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

11:30 -12:30 Lunsj

12.30-15.15 Vi fortsetter arbeidet med Kreasjon

15:30-16:30 NetSams årsmøte

19:00 Felles middag

 

14.11.2019

08:30-09:30 Løsninger for å lage og dele egne undervisningsmateriell på Ovttas.no

Ved Johan Thomas Hætta, Ovttas.

09:30-11.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

11.30-12.30 Lunsj

12.30-14.30 Gruppearbeid, vi lager undervisningsmateriell

14:30-15:30 Oppsummering

 

Skoler/deltakere dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på NetSams fagsamling, lunsj inngår. Bindende påmelding innen 04. november: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon hotell Polar Tromsø.

Fágačoagganeapmi/ Fagsamling

 

Fagsamling for samiskopplæring 17.-18.oktober 2018

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 17.-18. oktober 2018. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn, men innholdet er rettet mot undervisning av samisk som 2. språk.

Program

17.10.2018

09:00              Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Språkbadpedagogikk i språkreir

Rauni Äärelä-Vihriälä foreleser om språkbadmetodikk ut fra sin doktorgradsavhandling

11:30 -12:30 Lunsj  

12:30 -15:30  SAAL-metodikken, hjelpemidler og praktiske øvelser

Brita Julianne Skum og Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30              Middag Scandic Grand hotell

 

18.10.2018

08.30-09.00   Kort informasjon om ny strategiplan for samiske læremidler

                        NetSam

09.00-10.00   Samisk som andrespråk i Fagfornyelsen 2020

                        Helen Blind Brandsfjell, medlem i læreplangruppa for Samisk 2

10.00-11.30   Workshop: Hva vil du at læreplanen for samisk som 2. språk skal inneholde?

11.30-12.30   Lunsj

12.30-15.00   «Jeg forstår ikke hva du sier. Kan du si det på norsk?» Muntlig kommunikasjon i samisk som andrespråk.

                               Inger Anne Gaup, lektor i pedagogikk, UiT, Norges arktiske universitet

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset, lunsj for begge dager og middag onsdag inngår. Bindende påmelding innen 08. oktober: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er nord-samisk og norsk. Fagsamlingen arrangeres på Tromsø Scandic Grand hotell.

 

Fágačoagganeapmi sámegieloahpahussii

golggotmánu 17.-18. b. 2018

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Tromsii golggotmánu 17.-18. beivviid 2018. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii. Fáttát leat heivehuvvon 2. giela oahpahussii.

Prográmma

17.10.2018

09:00               Bures boahtin! Buorisboahtem! Buerie båeteme!  Velkommen!

09.15 -11.30  Giellalávgunpedagogihkka giellabesiin

Oahpaheaddji Rauni Äärelä-Vihriälä muitala giellalávgunmetodihkas iežas doavttergrádaguorahallama vuođul

11:30 -12:30 Beaiveborran               

12:30 -15:30  SAAL-metodihkka, veahkkeneavvut ja praktihkalaš hárjehusat

Brita Julianne Skum ja Lisa Romsdal Kristensen, Álttá Sámi Giellaguovddáš/ Alta Samiske Språksenter

19:30                   Gaskabeaibiebmu Scandic Grand hoteallas

 

18.10.2018

09.30-09.00   Diehtojuohkin sámegieloahpponeavvuid ođđa strategiijas

                        NetSam

09.00-10.00   Sámegiella nubbingiellan fágaođasmahttimis 2020

Helen Blind Brandsfjell, miellahttu Sámegiella 2 oahppoplánajoavkkus

 

10.00-11.30   Bargobádji: Mii galggašii du mielas sámegiela nubbingiela oahppoplánaid sisdoallu?

11:30 -12:30 Beaiveborran

 12.30-15.00  «Mun in riekta ipmir. Gillešit go dárogillii dadjat?»

                        Sámegiela nubbingiela njálmmálaš hárjehallan.

                        Inger Anne Gaup, pedagogihka lektor, UiT, Norgga árktalaš univetsitehta

Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrun goluid. Beaiveborramat ja gaskabeaivi gaskavahkku leat nuvttá. Kursii ii leat divat. Bistevašdieđiheapmi ovdal golggotmánu 8. b.: lohkanguovddas@samiskhs.no, tlf. bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella davvisámegiella ja dárogiella. Fágačoagganeapmi lea Scandic Grand Tromsø hoteallas.