Årets første nyhetsbrev er publisert

Årets første nyhetsbrev er publisert. I nyhetsbrevet finner du saker fra Prestvannet skole, Kongsbakken videregående skole og vårt styre. Neste nyhetsbrev kommer i november. Vi publiserer bare på norsk i denne omgang, på grunn av lite ressurser.

Nyhetsbrevet finnes også i pdf format her

Snakk om spill

Snakk om spill kampanjen

Snakk om spill kampanjen

Kampanjen «Snakk om spill» ble nylig lansert med kulturminister Thorhild Widvey til stede. Norske barn og unge bruker mye tid på spilling – særlig dataspill.Undersøkelser viser at storspillerne daglig bruker i gjennomsnitt fire timer på dataspill. Derfor er det viktig at både de unge selv og foreldrene er åpne og snakker sammen om spill.

Les videre

Kursa ja seminára neahtas/ Kurset og seminaret er på nettet

NetSam 005

Jus it šaddán čuovvut NetSam vuosttaš deaivvadeami de lea vejolaš daid geahččat neahttas.

Liŋkka ja eanet dieđut dás.
NetSam 055


Hvis du ikke fikk med deg kurset i retorikk og seminaret om samiskopplæring, så kan du se disse på nettet.

For link og mer informasjon, se her.

 

 

 

NetSam fierpmádaga vuosttaš deaivvadeapmi / Første samling for NetSam nettverket

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat lágida ovttas Sámi lohkanguovddážiin retorihkakurssa ja seminára mas fáddán lea movt ovddidit sámi oahpahusa
juovlamánu 4. – 5.beaivvi 2014 Diehtosiiddas Guovdageainnus.

Geasa: Vuosttažettiin NetSam fierpmádaga miellahtuide. Fierpmádat lea sámi oahpaheddjiide, skuvlajođiheddjiide/eaiggádiidda, studeanttaide ja eará berošteddjiide. Fierpmádahkii lea nuvttá searvat, dieđihit miellahttun go dieđihat kursii dehe seminárii.

Kursa
Miellahtuid sávaldagaid vuođul leat mii válljen dán jagi doallat retorihkka kurssa go dát lea ođđa fáddá reviderejuvvon oahppoplánain. Kursa lea juovlamánu 4. beaivvi, logaldalli lea Ánde Somby.

Seminára
Go jo lea vuosttaš álgodeaivvadeapmi maŋŋel go fierpmádat álggahuvvui, de leat válljen guokte fáttá. Sámi oahpahusas leat ge hástalusat rámmaid ektui, nugo movt oahpahus organiserejuvvo ja nu ain. Mii álgit seminára dainna ahte čohket buot ásahusaid geain lea ovddasvástádus sámi oahpahussii ja mii geahččalit oaččut eanet ovttasbargat sámi oahpahusa ovddidit.
Nubbi mii lea maid hástalus lea movttiidahttit ohppiid sámegiela oahpu gazzat, dát šaddá eanet hástalus dáđi bájit dássái olle. Dasa maid áigut bidjat veahá áiggi semináras go dát lea hástalus olles sámis sihke sámi váldoguovlluin ja muđui eará guovlluin.

Mii sávvat ahte miellahtut oidnet ávkkálažžan čoahkkanit seminárii ja kurssa oktavuođas, dehálaš oassi lea maid deaivvadit eará oahpaheddjiiguin ja sagastallat.
Sávvat bures boahtima sihke kursii ja seminárii.

Eanet dieđut kurssa ja seminára birra gávnnat dás.
Váldde áinnás oktavuođa jus leat jearaldagat čállingottiin dehe fierpmádaga jođiheddjiin Inger Anne Gaupain.

Málátvuomi konferánsa 2013- Inger Marie G. Eira

Første samling for NetSam nettverket

NetSam- nettverk for samiskopplæring arrangerer i samarbeid med Senter for samisk i opplæringa kurs og seminar den 4.- 5. desember 2014 på Diehtosiida Kautokeino.

Målgruppen: Først og fremst er kurset og seminaret for medlemmene i NetSam nettverket. Nettverket er for samiske lærere, skoleledere/eiere, studenter og andre som interesser seg for samiskopplæring. Det er gratis å delta i nettverket, og du kan melde deg inn via påmeldingslinken til kurset og seminaret.

Kurs
I år har vi etter ønsker fra mange medlemmer valgt å arrangere kurs i retorikk siden det er en av de nye temaene i de reviderte læreplanene.
Kurset er den 4. desember og foreleser er Ande Somby.

Seminar 5. desember
Siden det er første gang vi samles etter at nettverket ble opprettet i fjor, så vil vi samle alle de med ansvar for samiskopplæring til seminaret. Målet med dette er at vi begynner å samarbeide mer og på den måten fremme samiskopplæringen enda bedre. Samiskundervisning har noen utfordringer med rammevilkår, som hvordan undervisningen blir organisert etc.
Noe annet som også er en utfordring, er det å få elevene motivert til å ville lære og bruke samisk, for jo høyere trinn jo vanskeligere er det å få eleven motivert til å lære samisk. Dette er noe vil vi ta opp i seminaret for det berører hele Sápmi, både kjerneområdene og områdene hvor samisk språk er i minoritet.

Vi håper at medlemmer og andre vil sette av tid og ser nytten av å delta i seminaret, hvor de også vil få muligheten til å treffes med andre samiske lærere.
Ønsker dere velkommen til kurs og seminar.

For program og mer informasjon, les her.
Ta gjerne kontakt med sekretariat eller leder for nettverket, Inger Anne Gaup, om du har spørsmål.

Kursasávaldagat ? / Kursønsker ?

Kursa 002

NetSam- sámi oahpahusa fierpmádat áigu geahččalit doallat kurssaid ja ožžodit earáid maid doallat áigeguovdilis kurssaid sámi oahpaheddjiide.

Makkár kurssaid don sávášit ?

Sáddes evttohusaid midjiide.
Eai kurssat soaitte gal ovttatmano bidjot johtui, muhto guhkitáigge plánaide bidjat sávaldagaid mat leat sámi oahpaheddjiin.

Ávžžut áinnas earáid geat eai leat miellahttun maiddái šaddat miellahttun ja saddet kursasávaldagaid fierpmádahkii.

Saddes evttohusaid: lohkanguovddas@samiskhs.no

Jon Todal

NetSam- nettverk for samiskopplærig vil med tiden holde kurs og oppfordre andre også til å holde kurs for samiske lærere.

Hvilke kurs ønsker du ? 

Send kursforslag til oss. Det er ikke sikkert at kursene blir arrangert med det samme, men vi setter en liste på samiske lærernes porioriteringer på vårt langsiktige plan.

Oppford gjerne andre som ikke er medlemmer til å bli medlem og sende kursønsker til oss.

Send forslag til: lohkanguovddas@samiskhs.no

Ođđa namma sámis: NetSam

NetSam lea áibbas ođđa namma maid erenoamážit sámi oahpaheaddjit berrejit dovdagoahtit. Dat lea Sámi oahpahusa fierpmádaga ođđa namma, mii maiddái adno dán min neahttasiiddus. 

Sámi oahpahusa fierpmádahkii leat jagis gártan 80 miellahtu. Fierpmádat álggahii diibmá nammagilvvu masa bohte 23 nammaevttohusa. Daid gaskkas leat válljen NetSam nama. Dán evttohusa lea Ande Trosten evttohan, ja nu son fiškala lohkanbreahta vuoitun.

– Lei váttis mearridit nama, go ledje máŋga beali maid galggai váldit vuhtii nama válljedettiin. Váldo gaibadus lei ahte namma galgá doaibmat buot golmma sámegillii mat mis leat fierpmádagas ja ahte lea álkes namma.
NetSam namma heive min mielas bures go galgá adnot buot sámi guovlluin. Namma lea oanehaš, ja go vel čuovvu nama čilgehus buot golmma sámegielaide, de doaibmá dát namma bures, lohká fierpmádaga jođiheaddji Inger Anne Gaup.
Ođđa namma lea juo anus fierpmádaga ođđa neahttasiiddus: www.netsam.org. Dat siidu galgá doaibmat gulahallan gaskaoapmin fierpmádaga miellahtuide ja siiddus juohkit maiddái dieđuid oahpahussii guoskevaš áššiin. Sámi oahpaheaddjifierpmádat lea riikkaviidosaš fierpmádat mii galgá boahtit ávkin oahpaheddjiide geat oahpahit sámegillii.

-Dát fierpmádat lea álggahuvvon ovdánahttit sámi oahpahusa. Ja go nu oallugat leat searvan fierpmádahkii jagis, de orru dat čájeheame ahte oahpaheaddjit leat ohcalan dákkár gulahallan arena. Dál sávvat mii ahte ođđa nama ja ruovttusiiddu bokte olahit vel eanet sámi oahpaheddjiid ja ahte nagodit bargagoahtit ovttas ovddidan dihte sámegiela oahpahusa ja oahpaheddjiid bargodili, lohká jođiheaddji Inger Anne Gaup ja bovde áinnas ain searvat fierpmádahkii.

Gulahallanolmmoš: Jođiheaddji Inger Anne Gaup, tel: 950 72 732   e-post: iagaup@online.no

Nytt navn i Sápmi: NetSam

NetSam er navn som spesielt samiske lærere bør bli kjent med. Det er det nye navnet til nettverk for samiskopplæring. Dette navnet brukes også her i nettsiden www.netsam.org som er nettside hvor informasjon om nettverket blir lagt ut. 

NetSam nettverket har i løpet av det første året fått med litt over 80 medlemmer. I fjor satt nettverket i gang en navnekonkurranse hvor det kom 23 navneforslag. Blant forslagene har vi valgt NetSam navnet. Den er foreslått av Ande Trosten, som også stikker av med premier som er et nettbrett.

– Det var vanskelig å velge navn når det er flere forhold som vi må ta hensyn til. Ett av hovedkriteriene var at navnet fungerer på alle tre samiske språkene vi har i nettverket og at det er et navn som klinger bra og er lett å huske.
NetSam navnet syns vi passer veldig bra når det skal brukes i alle språkområder. Navnet er kort og når forklaringen på alle tre språk følger med navnet så fungerer navnet bra sier leder for nettverket Inger Anne Gaup.
Det nye navnet er allerede i bruk i den nye nettsiden til nettverket: www.netsam.org. Nettsiden skal fungere som kommunikasjonskanal for nettverkets medlemmer, og vi vil også bruke siden aktivt til å dele informasjon om saker som angår samisk opplæring. NetSam er et landsdekkende nettverk som skal komme samiske lærere til gode. Vårt hovedformål er å gjøre hverdagen for samiske lærernes litt enklere.

-Dette nettverket er opprettet for å utvikle samiskopplæring. Når så mange har meldt seg inn i nettverket viser det kanskje at samiske lærere har savnet et slikt kommunikasjonsarena. Nå ønsker vi at med det nye navnet og nettsida når enda flere samiske lærere og klarer å jobbe enda mer med å utvikle og fremme samiskopplæring og samisk lærernes arbeidsforhold, sier leder Inger Anne Gaup som inviterer flere til å delta i dette viktige arbeidet.

Kontaktperson: Leder Inger Anne Gaup, tel: 950 72 732   e-post: iagaup@online.no