Fagdager og årsmøte 2017 Fágabeaivvit ja jahkečoahkkin 2017

NetSam årsmøte 2017 – NetSam jahkečoahkkin 2017

Sámi oahpahusfierpmádaga – NetSam čállingoddi, Sámi lohkanguovddáš, sádde dákko bokte ođastuvvon áššelistu Sámi oahpahusfierpmádaga jahkečoahkkimii golggotmánu 23. beaivvi 2017, Tromssas. Mielddusin leat maiddái áššedokumeanttat.

Sekretariatet for nettverk for samisk opplæring – NetSam, Senter for samisk i opplæringa, sender her oppdatert saksliste til NetSams årsmøte 23. oktober 2017 i Tromsø. Sakspapirer er vedlagt.

Áššit jahkečoahkkimii 23.10.2017 dii 15:30/ Saker til årsmøtet 23.10.2017 dii 15:30

 Rahpan/ Åpning

 1. Čoahkkima dohkkeheapmi ja konstitueren/ Godkjenning og konstituering av møtet
 2. Áššelistu dohkkeheapmi/ Godkjenning av saksliste
 3. Jahkeraporta, rehketdoaluin/ Årsrapport, regnskap 2016 Jahkeplána bušeahtain/årsplan m budsjett 2017
 4. Doaibmaplána/ Handlingsplan 2018-2021
 5. Endring av § 6 i NetSams vedtekter: om varamedlemmer
 6. Válga/Valg

Thon Polar Hotel Tromssas lea čoahkkinbáiki.

Møtet er på Thon Polar Hotel Tromsø.

Dearvuođat / Med vennlig hilsen

Sámi oahpahusfierpmadaga čállingottis / Sekretariatet for Nettverk for samiskopplæring

Inger Anne Gaup                                           Elle Merete Utsi

NetSam jođiheaddji                                        Čálli/ Sekretær

Fágabeaivvit sámegieloahpahussii golggotmánu 23.-24. b. 2017

Mo seailluhit váimmu giela? sámegiella vuosttašgiellan oahpahusas

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Romsii golggotmánu 23.-24. beivviid 2017. Fáddán lea sámegiella vuosttašgiellan ja čoagganeamis vuoruhit bargat praktihkalaš hárjehusaiguin mat sáhttet ávkkálaččat vuosttaš giela oahpahusas. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii.

 

Prográmma

23.10.2017

10.00           Buresboahtin NetSam jođiheaddji bokte

10:15-12:00  Mii lea Oahpahusdirektoráhta? Mette Thoresen, Norgga Oahpahusdirektoráhtas.

12:00 -13:00 Beaiveborran

13:00-14:00  Oahpásnuva sámegielat teknologiijain maid sáhtát atnit oahpahusas Børre Gaup bokte, Divvun, UiT Norges arktalaš universitehta

(Børre Gaup searvá guktuid beivviid. Son oahpásnuhttá oahpaheddjiid digitála reaidduid geavahusas).

14.15.-15.15 Sámeluohkká dáža skuvllas – hástalusat ja vejolašvuođat Ina Beate Pentha ja Marit Berit Eira, Báhpajávrri skuvla, Tromssa suohkan.

15:30-16:30  NetSam jahkečoahkkin ja válggat

19:30           Oktasaš gaskabeaivi

 

24.05.2017

09.00-11.00  Sámegiella skuvlaárgabeaivvis. Ellen Margrethe Siri Skum (logaldallan, joavkobarggut ja vásáhus lonohallan). Davvisámegillii.

09.00-11.00  Julev- ja lullisámegielat digitála čovdosat. Eanet diehtu boahtá.

11:00-12:00  Ovttas.no – diehtojuohkin ja workshop digitála oahpponeavvuid buvttadeamis -Lasse Wigelius, Sara Elle Heahttá, Johan Thomas Heahttá

12.00-13.00  Beaiveborran

13:00-15:00  Ovttas.no workshop joatká

15:00           Loahpaheapmi

 Skuvllat gokčet ieža mátke- ja orrungoluid. Kursa lea nuvttá. Oasseváldit fertejit váldit mielde dihtora. Oktavuohta epoasta: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella, ja davvisámegiella nuppi bálddalas logaldallamis disdatiđit. Čoagganeapmi lágiduvvo Thon Polar Hotel, Romssas.

 

 

Fagdager for samisk opplæringa 23.-24. oktober 2017

Hvordan ivareta hjertets språk? undervisning av samisk som 1. språk i praksis

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Tromsø 23.-24. oktober 2017, med samisk som 1. språk som tema. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser for undervisning av elever som har samisk som første språk. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn.

Program

23.10.2017

10.00           Velkommen ved leder i NetSam Inger Anne Gaup

10.15                    Hva er Utdanningsdirektoratet? – Utdanningsdirektoratet i Norge for den samiske skolen v/Mette Thoresen

12:00 -13:00 Lunsj

13:00 -14:00 Bli kjent med samisk teknologi som kan brukes i undervisninga- v/Børre Gaup, Divvun -UiT Norges arktiske universitet

(Børre Gaup kommer til å delta begge dager. Han hjelper lærere med å bli kjent og ta i bruk digitale verktøy.)

14.15.-15.15 Samisk klasse i norsk skole – utfordninger og muligheter v/ Ina Beate Pentha og Marit Berit Eira, Prestvannet skole, Tromsø kommune

15:30-16:30  NetSam årsmøte og valg

19:30           Felles middag

 

24.10.2017

09.00-11.00  Samisk i skolehverdagen – Kautokeino ungdomsskole v/ Ellen Margrethe Siri Skum (forelesning, gruppearbeid og deling av erfaringer). Språk: Nordsamisk.

09.00-11.00  Digitale løsninger for lulesamisk og sørsamisk. Språk: Norsk.

11:00-12:00  Ovttas.no Informasjon og workshop med produksjonsverktøy for digitale læremidler – Ovttas.no

v/Lasse Wigelius, Sara Ellen J. Eira Heahttá, Johan Thomas H. Hætta

12.00-13.00  Lunsj

13:00-15:00  Workshop med Ovttas fortsetter

 

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Deltakere må ha med egen pc på samlingen. For mer informasjon kontakt oss via e-post lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon Polar Tromsø.

 

Nå på høring: Kjerneelementer i fag

Les mer her:

https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Fagfornyelsen – innspill til kjerneelementer i skolefagene

1. Innledning

I arbeidet med å utvikle kjerneelementer i fagene ønsker vi å involvere alle dere som er interessert i skolens innhold. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for arbeidet med å fornye læreplanene. Nå gjøres det mange viktige prioriteringer. Vi ønsker derfor å høre hva du/dere mener at er det viktigste i skolefagene.

2. Hva er kjerneelementer?

Kjerneelementene i et fag sier noe om det elevene må lære for å kunne mestre og bruke faget. Det er disse elementene elevene skal jobbe mest med. Det betyr at kjerneelementene skal danne grunnlaget for innholdet i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget.

Fagets kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget. Alle fag har metoder, tenkemåter, begreper, kunnskapsområder og uttrykksformer som er sentrale, men fordi fagene er ulike, er det viktig at de kommer til uttrykk på fagenes premisser og med forskjellig vekting av de ulike elementene der fagenes egenart krever det.

3. Vi ønsker innspill

Vi ønsker innspill på de første skissene fra kjerneelementgruppene til hva kjerneelementer kan være, og de første spørsmålene her handler om disse skissene og hva du mener om de.

I oktober skal vi jobbe videre med kjerneelementenes relasjon til blant annet ny overordet del, grunnleggende ferdigheter og til andre fag, og de siste spørsmålene handler om dette. Har du allerede nå tanker og forslag, er vi veldig interessert i hva du tenker.

Vi ønsker flest mulig innspill, men det er også anledning til å svare på deler av spørsmålene.

Du kan gi innspill på ett eller flere fag. Når du har svart på de spørsmålene du ønsker, trykker du på Lagre og send inn.

Dette er det aller første utkastet til hva disse kjerneelementer kan være. Vi ønsker å involvere bredt tidlig i prosessen for å sikre at vi får inn alle innspill tidlig. For deg/dere betyr det at dere får lese utkast som ikke er ferdig bearbeidet. Nå trenger vi deres innspill for å gi oss en retning i det videre arbeidet. Dere får også muligheten til å gi oss innspill i oktober og igjen til det siste forslaget til kjerneelementer som kommer i løpet av våren 2018.

Bli med på å gjøre innholdet i skolen enda bedre!

Kilde: https://hoering.udir.no/Hoering/v2/151?notat=213

Markering for samiskopplæringa!

Invitasjon til markering

 

Nettverk for samiskopplæring – NetSam arrangerer en markering med appeller utenfor Stortinget 23. mai kl. 15.00-17.00 for å synliggjøre utfordringer samisklærere og samiskopplæring står overfor. Vi inviterer alle til å ta del i markeringen for å støtte opp om samiskopplæring!

 

For samiske lærere er det ikke NOK å få en fornyet læreplan. Vi ønsker å få svar på hvordan bevaring og styrking av samisk språk og kultur med tradisjonelle kunnskaper skal skje i skoleverket, nå og i fremtiden? Vi kan ikke lenger jobbe under forhold som ikke tar hensyn til samiske elevers rettigheter om å få opplæring i og på deres språk. Vi må gjøre noe nå og ønsker herved konkrete tiltak for en fremtidsrettet opplæring for samisk elever!

 

Dette er hva NetSam jobber for og hva markeringen handler om:

 • Samiske elever må få oppfylt sine krav
 • Vi må synliggjøre utfordringer knyttet til samiskopplæring nasjonalt og lokalt
 • Det må utvikles digitale læremidler og lærebøker etter gjeldene læreplaner og kompetansemål
 • Vi har få eller ingen læremidler i alle fag i grunnskole og videregåendeopplæring
 • Samiskopplæring må få et kvalitetsløft i samsvar med gjeldende læreplaner for samiske barn og unge
 • Det må tilrettelegges for kompetansehevingstiltak for samisklærere.
 • Vi må jobbe for å øke elevtall i samisk som førstespråk, samisk som andrespråk og samisk som tredjespråk.
 • Vi må jobbe for å stoppe frafallet i samiskopplæringen.
 • Det er mangel på samisklærere. Samisk lærerutdanning må styrkes betraktelig. Elevers rett til samiskopplæringen er truet hvis det ikke utdannes flere samisklærere.

NetSam er et nettverk for samisk opplæring etablert i 2013 og ledes av et styre som består av samiske lærere fra forskjellige språkområder i Sápmi. NetSam har nå 157 samiske pedagoger eller andre med tilknytning til samiskopplæring som medlemmer.

 

Kontakt informasjon:

 

NetSam, Nettverk for samisk opplæring, leder Inger Anne Gaup. Mobil: 950 72 732, E-post: iagaup@online.no

Fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring

Åpent møte

Når: 3.april kl. 18.00-20.00

Hvor: Quality Hotel Saga, Tromsø

Fylkestinget i Troms vedtok i midten av mars en fylkestingsmelding om samisk i videregående opplæring. Meldingen er basert på et grundig kunnskapsgrunnlag med fylkesrådets foreslåtte strategier for en fremtidsrettet utvikling av samisk og tospråklig opplæring i den videregående opplæringen i Troms.

Kontakt info:

NetSam

Nettverk for samiskopplæring – Sámegielåhpadusá værmádahka

Sámegieloahpahusa fierpmádat – Viermievierhkie aemienlïerehtæmman

V/leder Inger Anne Gaup mobil: 950 72 732

 

Fagdager for samisk opplæringa 23.-24. mai 2017

Andrespråksdidaktikk i praksis

NetSam – Nettverk for samiskopplæring inviterer samiske pedagoger til fagsamling i Oslo 23.-24. mai 2017 med andrespråksdidaktikk som tema. Det vil bli lagt vekt på praktiske øvelser for muntlig undervisning av elever som har samisk som andrespråk. Fagsamlingen egner seg for alle årstrinn.

Program

23.05.2017

09.00-11.30 Elevaktiviserende muntlige aktiviteter i andre- og fremmedspråks undervisningen. Innlegg med workshops hvor deltakerne i grupper får lage sine egne øvelser til undervisning.

Gabriele Poetzsch-Heffter, lektor med opprykk. Fagansvarlig for fremmedspråk, Kongsbakken videregåendeskole.

11:30 -12:30 Lunsj

12:30 -15:00 Vi fortsetter med «Elevaktiviserende muntlige aktiviteter i andre- og fremmedspråks undervisningen» ved Gabriele Poetzsch-Heffter.

24.05.2017

09.00-12.00  Hvordan bruke Giellateknos verktøy i undervisningen? En gjennomgang over hva som finnes, men med vekt på å lage oppgaver hvor elevene bruker verktøyene for å lære mer samisk.  Ta med PC så du får prøvd ut oppgavene selv. Oppgaveeksemplene innbefatter nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Lene Antonsen, Forsker, Giellatekno, UIT Norges arktiske universitet.

12.00-13.00  Lunsj

13:00-15:30  Muntlige aktiviteter i andrespråksopplæringen. Ulike praktiske øvelser gjennom lek/drama og spill.

Unni Amundsen, lulesamisklærer i Bodø kommune.

Skolene dekker selv reise og overnatting. Det er ingen deltakeravgift på kurset. Deltakere må ha med egen pc på samlingen. Påmelding innen 24. april på epost: lohkanguovddas@samiskhs.no, eller på telefon +47 7844 8426. Konferansespråket er norsk. Fagsamlingen arrangeres på Thon Conference Universitetsgaten. Oslo.

 

Fágabeaivvit sámegieloahpahussii miessemánu 23.-24. b. 2017

Nubbingiela didaktihkka oahpahusas

NetSam – Sámegieloahpahusa fierpmádat bovde sámi pedagogaid fágačoagganeapmái Oslos miessemánu 23.-24. beivviid 2017. Fáddán lea nubbingiela didaktihkka ja čoagganeamis vuoruhit bargat praktihkalaš hárjehusaiguin mat sáhttet ávkkálaččat nubbingiela njálmmálaš oahpahussii. Fágačoagganeapmi heive buot jahkecehkiid oahpahussii.

Prográmma

23.05.2017

09.00-11.30 Ohppiidmovttiidahtti njálmmálaš doaimmat nubbin- ja amasgielat oahpahusas. Sáhkavuorru ja bargobájit main oasseváldit joavkkuid mielde besset ráhkadit oahpahussii hárjehusaid.

Gabriele Poetzsch-Heffter, lektor lasáhusain. Amasgielad fágaovddasvástideaddji Kongsbakken joatkkaskuvllas.

11:30 -12:30 Beaiveborran

12:30 -15:00 Joatkit…Ohppiidmovttiidahtti njálmmálaš doaimmat nubbin- ja amasgielat oahpahusas, Gabriele Poetzsch-Heffter bokte.

 

24.05.2017

09.00-12.00  Mo geavahit Giellatekno reaidduid oahpahusas? Čájeheapmi reaidduin, muhto eanas geahččat mo sáhttá ráhkadit bargobihtáid maiguin oahppit geavahit reaidduid ja nu oahppet eanet sámegiela. Váldde mielde dihtora vai beasat geahččalit bargobihtáid. Bargobihttá ovdamearkkat leat davvi-, julev- ja máttasámegillii.

Lene Antonsen, Dutki, Giellatekno, UIT Norgga arktalaš universitehta.

12.00-13.00  Beaiveborran

13:00-15:30  Njálmmálaš doaimmat nubbingiela oahpahusas. Iešguđetlágan praktihkalaš hárjehusat stoahkama/drama ja spealuid bokte.

Unni Amundsen, julevsámegielat oahpaheaddji Bådåddjå suohkanis.

Skuvllat gokčet ieža mátke ja orrun goluid. Kursii ii leat divat. Oasseváldit fertejit váldit mielde dihtora. Dieđihanáigemearri lea cuoŋománu 24. beaivi epostii: lohkanguovddas@samiskhs.no, dahje telefovnna bokte +47 7844 8426. Fágačoagganeamis lea lávdegiella dárogiella. Čoagganeapmi lágiduvvo Thon Conference Universitetsgaten. Oslo.